Jáchymovsko

Land cover flows

Land cover flows | Stabilní krajinné prvky | Struktura krajiny

Tomáš Janík

Nahlížení na změny krajinného pokryvu pomocí konceptu Land cover flows (v mapě a dále také jen jako LCF) umožňuje nejen získat informaci o kategoriálních změnách krajinného pokryvu, ale poskytuje i informaci o procesu, který proběhl (Feranec et al. 2010). Díky tomu lze proces identifikovat a interpretovat a také plochu, na které probíhá, kvantifikovat a lokalizovat (EEA 2007).

Cíle

Použitím LCF lze názorně vizualizovat a dále také interpretovat krajinné procesy probíhající v daném území mezi dvěma či více časovými horizonty. Cílem analýz LCF je tak interpretovat vývoj krajinného pokryvu ve sledovaném období. Protikladem k LCF, tedy k plochám, které se změnily (bylo změněno jejich využití), jsou stabilní plochy, které v prvním i druhém sledovaném časovém horizontu měly stejné využití.

Data a metody

Land cover flows byly hodnoceny na základě dat vytvořených vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru popisující stav krajiny v polovině 19. století a aktuální stav využití území byl vytvořen s využitím katastrálních map a aktuálního ortofota ČÚZK (blíže viz metodika v oddílu „Vývoj využití krajiny“). Tyto dva datové sety popisující využití krajiny v polovině 19. století a v současnosti (2018) vstupovaly do analýzy land cover flows.

Pro potřeby analýzy získala každá třída krajinného pokryvu svůj kód. V prostředí software ArcGIS 10.6 (ESRI) pak došlo k překryvu datové vrstvy znázorňující krajinný pokryv vektorizovaný z map Stabilního katastru a ze současnosti. Pomocí funkce Union byly obě vrstvy protnuté za vzniku nové datové vrstvy, která pro každou plochu (polygon) nese pomocí kódu informaci o využití krajiny z obou použitých zdrojových datových setů (Stabilní katastr, současnost). Díky tomu lze zjistit kde k jakým procesům došlo (kde se jaká třída proměnila v kterou) a také jak jsou plošně rozsáhlé. Kvůli velkému množství možných kombinací byly v mapě zobrazeny pouze LCF s rozlohou větší než 0,2 km2.

Výsledky

Na vymezeném území Jáchymovska se proměnilo přes 35 % území z celkové rozlohy území, která čítá 56,1 km2. To značí relativní stálost krajinného pokryvu. Dominantní pokryvem je v obou časových horizontech les a v rámci změn (LCF) jsou hlavní proměny vedoucí k extenzifikaci využití krajiny a jejímu zarůstání. Na lesní plochy se proměnilo 5,9 km2 trvalých travních porostů, 3 km2 orné půdy, 0,6 km2 ostatních ploch. Extenzifikace probíhala změnou orné půdy na trvalý travní porost (4,7 km2) Některé části krajiny ztratily svůj způsob využití (opuštěná půda), zejména pak ty, které sloužily těžbě, na jiných místech v důsledku těžební činnosti a rozrůstání sídel vznikaly nové antropogenní struktury (ostatní plochy).

Změny v této lokalitě jsou kombinací několika vlivů – zejména odsunu původního obyvatelstva, se kterým souviselo intenzivnější obdělávání krajiny, nástupu a opětovnému ústupu těžební činnosti spojené s komunistickými pracovními tábory a v poslední době další vlně extenzifikace krajiny způsobené ústupem od intenzivního zemědělství v nepříznivých podmínkách.  Jachymov LCF

Tabulka 1 Land cover flows mezi podklady Stabilního katastru a současností. 

LCF

rozloha (km2)

rozloha (% území)

rozloha (% LCF)

trvalý travní porost -> lesní plochy

5,87

10,47

29,64

orná půda -> trvalý travní porost

4,69

8,36

23,67

orná půda -> lesní plochy

2,98

5,31

15,03

lesní plochy -> ostatní plochy

1,23

2,19

6,21

trvalý travní porost -> ostatní plochy

0,75

1,34

3,80

ostatní plochy -> lesní plochy

0,58

1,03

2,93

trvalý travní porost -> trvalé kultury

0,49

0,87

2,46

orná půda -> ostatní plochy

0,44

0,79

2,23

trvalý travní porost -> opuštěná půda

0,41

0,74

2,09

lesní plochy -> trvalý travní porost

0,41

0,73

2,07

orná půda -> trvalé kultury

0,40

0,72

2,04

orná půda -> opuštěná půda

0,36

0,64

1,81

Literatura