Boletice Klet

Modely krajiny jádrových území

Markéta Potůčková, Eva Štefanová

Jádrové území tvoří katastry Jáchymov, Abertamy, Arnoldov a Hřebečná. Jedná se o horskou krajinu, jejíž původně hornická a zemědělská funkce se změnila na funkci rekreační a turistickou.

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých leteckých snímků bylo vytvořit náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji od 30. let 20. století do současnosti. Vzhledem k faktu, že výsledky slouží výhradně pro interpretační účely a vizualizaci změn, byla metodika zpracování archivních snímků zjednodušena. Dílčí snímky byly umístěny do souřadnicového systému S-JTSK s využitím zpětného protínání (rovnic kolinearity) a vlícovacích bodů, jejichž souřadnice byly odečteny ze soudobého ortofota a výškového modelu dostupných z webové mapové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Pro účely zobrazení výškové členitosti území byl pak použit výškový vrstevnicový model ZABAGED.

Data a metody

A) Ortofoto z 50. let

Ortofota z roku 1953 byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí Cenia. Pro 3D vizualizaci byla promítnuta na výškový vrstevnicový model ZABAGED. Pro zpracování byl použit software ArcMap a ArcScene.

B) Současné ortofoto

Současné ortofoto, které bylo získáno z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, je zobrazeno nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Pro zpracování byl využit software firmy ESRI.

Výsledky

Snímky z 50. let 20. a druhé dekády 21. století dokumentují, že krajina Jáchymovska ztratila svou původní produkční funkci (hornickou i zemědělskou). Nejzastoupenějšími plochami v krajině jsou lesy, ze snímků lze pozorovat změny v jejich prostorové struktuře. Významný podíl v k.ú. Abertamy a Hřebečná mají i pastviny. Z porovnání snímků je dále patrný rozvoj rekreační funkce oblasti, nárůst zástavby nebo např. lyžařského areálu na Klínovci.

jachym 1952 zm jachym 2019 zm
1953 2018

 

Okolí obcí Jáchymov, Abertamy, Arnoldov a Hřebečná v letech 1953 a 2018.

Podkladová data © ČÚZK, Ortofoto ČR, 2017 / 2018 © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz.

Použitá literatura a zdroje