Boletice Klet

Modely krajiny jádrových území

Markéta Potůčková, Eva Štefanová

Jádrové území tvoří katastry Červený Hrádek u Jirkova a Drmaly. Z historického a krajinářského hlediska jsou nejzajímavějšími objekty zámek Červený Hrádek a jemu přilehlé pozemky s rozsáhlým zámeckým parkem.

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých leteckých snímků bylo vytvořit náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji od 30. let 20. století do současnosti. Vzhledem k faktu, že výsledky slouží výhradně pro interpretační účely a vizualizaci změn, byla metodika zpracování archivních snímků zjednodušena. Dílčí snímky byly umístěny do souřadnicového systému S-JTSK s využitím zpětného protínání (rovnic kolinearity) a vlícovacích bodů, jejichž souřadnice byly odečteny ze soudobého ortofota a výškového modelu dostupných z webové mapové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Pro účely zobrazení výškové členitosti území byl pak použit výškový vrstevnicový model ZABAGED.

Data a metody

A) Archivní letecké snímky

Letecké měřické snímky zachycující stav území v roce 1938 byly získány z Archivu leteckých měřických snímků ČÚZK. Černobílé snímky velikosti 18 cm x 18 cm byly naskenovány s rozlišením 15 μm. S výjimkou konstanty kamery uvedené na rámu snímku nebyly známy prvky vnitřní orientace (tj. poloha hlavního snímkového bodu a zkreslení objektivu) a pro další zpracování byly zanedbány. Vzhledem k interpretačnímu účelu užití byla vzniklá geometrická zkreslení akceptovatelná. Pro získání prvků vnější orientace byly v každém snímku nalezeny alespoň 4 body identifikovatelné jak v archivním snímku, tak v současném ortofotu. Pomocí rovnic kolinearity byly dopočteny souřadnice středu promítání a sklony snímků. Snímky byly dále ortorektifikovány nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Ten byl následně využit i pro 3D vizualizaci krajiny z roku 1936. Pro zpracování byl použit software PCI Geomatica, ArcMap a ArcScene.

B) Ortofoto z 50. let

Ortofota z roku 1953 byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí Cenia. Pro 3D vizualizaci byla promítnuta na výškový vrstevnicový model ZABAGED. Pro zpracování byl použit software ArcMap a ArcScene.

C) Současné ortofoto

Současné ortofoto, které bylo získáno z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, je zobrazeno nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Pro zpracování byl využit software firmy ESRI.

Výsledky

Vytvořené modely dokumentují zejména rozvoj zástavby v Červeném Hrádku a v Drmalech. Celkový lesnatý ráz krajiny v katastru Červený Hrádek zůstal zachován. V zámeckém parku, který zarostl lesem a prakticky zanikl v lesním porostu, lze dnes identifikovat pouze některé zahradní a parkové artefakty, jako jsou zbytky cest nebo drobných staveb. Podobně lze v lesním porostu najít jednotlivé mohutné exempláře některých cizokrajných dřevin, které dosud i bez péče přežívají, ale cílevědomě utvářená komponovaná krajina zanikla. Porovnáním snímků z 30. a 50. let lze zejména v k.ú. Drmaly vidět změnu mozaikovité struktury zemědělsky obdělávaných ploch na větší celky. Výraznější změnou v tomto k.ú. je i vybudování lesní školky s množstvím skleníků (společnost Wotan Forest) a lesní průsek mezi obcemi Drmaly a Pyšná. 

hradek 1938  hradek 50 zm 
1938 1953
hradek 2019 
2017

 

Celkový pohled na katastrální území Červený Hrádek u Jirkova, Drmaly.

Podkladová data © ČÚZK, Ortofoto ČR, 2017 / 2018 © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz.

Použitá literatura a zdroje