Boletice Klet

Historické změny vegetace

Jaroslav Vojta

Cíle

Cílem bylo zjistit jakému typu využití krajiny koncem 19. století odpovídají současné biotopy zjištěné mapováním NATURA 2000.

Data a metody

Stav krajiny v polovině 19. století zobrazuí data vytvořená vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru. Mapa aktuální vegetace je přejata z mapování NATURA 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3). Obě vektorové vrstvy byly překryty (intersect). Jsou prezentovány generalizované mapy a grafy s vypočtenými podíly historického land use na současných biotopech NATURA 2000.

Výsledky: Travinná vegetace

Louky jsou v zalesněné a členité krajině Červeného Hrádku poměrně vzácným typem vegetace. Nachází se zde asi 14,3ha lučních biotopů, zejména ovsíkových luk, dále zde najdeme horské trojštětové louky, vlhé pcháčové louky a vlhká tužebníková lada. Protože území nebylo z větší části nikdy vhodné pro zemědělské obdělávání půdy, má většina travních porostů dlouhou kontinuitu. Tomu také odpovídá dobré hodocení jejich kvality.

Cerveny hradek

Mapa 1: Travinná vegetace (T1.1, T1.3, T1.4, T1.5, T4.2, T5.2 a T5.3) podle NATURA 2000

na podkladě historického land use.

 

Cerveny hradek louky graf zm

Graf 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci trávníků
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

biotop

lesy

pastviny a louky

pole

veřejné plochy

celková rozloha [m2]

T1.1

6.99%

77.37%

15.23%

0.40%

78585.1

T1.2

0.18%

93.36%

6.44%

0.02%

43014.3

T1.5

 

100.00%

   

19660.4

T1.6

100.00%

     

1585

celkem

5.01%

84.44%

10.32%

0.23%

142844.8

 

Tabulka 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci vybraných bezlesých biotopů.

 

Výsledky: Lesy

Mezofilní lesy jsou v oblasti převažující vegetací, jsou to převážně acidofilní bučiny (L5.4) s účastí horských druhů (Calamgrostis villosa, Polygonatum verticillatum apod.). Acidofilních bučin je asi 229ha. V nižších polohách na svazích najdeme acidofilní doubravy (L7.1, asi 95ha) a v menším množství také dubohabřiny (L3.1, 26ha). Nejméně zastoupeným typem lesní vegetace jsou květnaté bučiny (L5.1, 9,5ha). Velká většina lesních biotopů byla lesními porosty již na stabilním katastru, jen velmi malý podíl vzniknul sekundárně na bývalých loukách a pastvinách, případně polích. Cerveny hradek lesy zm

 Mapa 2: Lesní vegetace (L3.1, L5.1, L5.4 a L7.1) podle NATURA 2000 na podkladě historického land use.

 

Cerveny hradek lesy graf zm

Graf 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci lesů
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

biotop

lesy

pastviny a louky

pole

veřejné plochy

vodní plochy a toky

zahrady

zástavba

celková rozloha [m2]

L3.1

48,96%

35,07%

9,55%

5,67%

0,34%

0,37%

0,03%

258619,1

L5.1

77,08%

14,58%

5,09%

2,28%

0,98%

   

91753,2

L5.4

94,09%

3,00%

0,57%

2,12%

0,15%

0,05%

0,01%

2289278,5

L7.1

89,54%

6,41%

3,02%

0,91%

0,12%

   

949286,5

celkem

89,20%

6,51%

1,98%

2,06%

0,18%

0,06%

0,01%

3588937,3

 

Tabulka 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci lesních biotopů.

 

Použitá literatura a zdroje

  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky - AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.
  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.