Boletice Klet

Land cover flows

Land cover flows | Stabilní krajinné prvky | Struktura krajiny

Tomáš Janík

Nahlížení na změny krajinného pokryvu pomocí konceptu Land cover flows (v mapě a dále také jen jako LCF) umožňuje nejen získat informaci o kategoriálních změnách krajinného pokryvu, ale poskytuje i informaci o procesu, který proběhl (Feranec et al. 2010). Díky tomu lze proces identifikovat a interpretovat a také plochu, na které probíhá, kvantifikovat a lokalizovat (EEA 2007).

Cíle

Použitím LCF lze názorně vizualizovat a dále také interpretovat krajinné procesy probíhající v daném území mezi dvěma či více časovými horizonty. Cílem analýz LCF je tak interpretovat vývoj krajinného pokryvu ve sledovaném období. Protikladem k LCF, tedy k plochám, které se změnily (bylo změněno jejich využití), jsou stabilní plochy, které v prvním i druhém sledovaném časovém horizontu měly stejné využití.

Data a metody

Land cover flows byly hodnoceny na základě dat vytvořených vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru popisující stav krajiny v polovině 19. století a aktuální stav využití území byl vytvořen s využitím katastrálních map a aktuálního ortofota ČÚZK (blíže viz metodika v oddílu „Vývoj využití krajiny“). Tyto dva datové sety popisující využití krajiny v polovině 19. století a v současnosti (2018) vstupovaly do analýzy land cover flows.

Pro potřeby analýzy získala každá třída krajinného pokryvu svůj kód. V prostředí software ArcGIS 10.6 (ESRI) pak došlo k překryvu datové vrstvy znázorňující krajinný pokryv vektorizovaný z map Stabilního katastru a ze současnosti. Pomocí funkce Union byly obě vrstvy protnuté za vzniku nové datové vrstvy, která pro každou plochu (polygon) nese pomocí kódu informaci o využití krajiny z obou použitých zdrojových datových setů (Stabilní katastr, současnost). Díky tomu lze zjistit kde k jakým procesům došlo (kde se jaká třída proměnila v kterou) a také jak jsou plošně rozsáhlé. Kvůli velkému množství možných kombinací byly v mapě zobrazeny pouze LCF s rozlohou větší než 0,2 km2.

Výsledky

Z celkové rozlohy 6,51 km2 se proměnilo jen 36 % rozlohy území. Většina území byla v obou časových horizontech vedena jako les, v 19. století i nyní tvoří velkou část obora. Z větších zaznamenaných změn jsou patrné dva procesy – zarůstání krajiny, kdy se trvalý travní porost změnil v les (0,4 km2) a změna zemědělského využití na trvalé kultury z orné půdy (0,5 km2) a trvalého travního porostu (0,4 km2).

Území Červeného Hrádku se vyznačuje relativně vysokou stabilitou využití území. Při okrajích lesa a zájmového území přibylo lesa, v otevřenější a méně svažité krajině se pak změnilo funkční využití zemědělských ploch ve prospěch trvalých kultur, které přibyly na úkor orné půdy a trvalých travních porostů.Červený Hrádek

Tabulka 1 Land cover flows mezi podklady Stabilního katastru a současností.

LCF

rozloha (km2)

rozloha (% území)

rozloha (% LCF)

orná půda -> trvalé kultury

0,49

7,47

20,92

trvalý travní porost -> lesní plochy

0,44

6,70

18,76

trvalý travní porost -> trvalé kultury

0,35

5,37

15,03

Literatura