Boletice Klet

Místa paměti a paměťové instituce

Martina Tůmová

Paměťové instituce uchovávají a předávají informace o minulosti a proměnách místní krajiny. Zahrnují primárně muzea nebo samostatné stálé expozice, v širším významu pak archivy a sbírky, které obsahují a spravují související archivní dokumenty. Zejména muzea pak lze definovat jako instituce, které získávají, uchovávají a zkoumají; zprostředkují a vystavují hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, výchovy a potěšení (více viz Dolák 2013; Šobáňová 2012; Matero 2008).

Cíle

S využitím příkladu muzejních expozic vytvořit základní přehled a typologii paměťových institucí, které se nacházejí v širších hranicích zájmového území nebo se ve svých expozicích k zájmovému území vztahují.

Data a metody

Seznam paměťových institucí byl vytvořen zejména na základě rešerše elektronických informačních zdrojů. Z tohoto důvodu jej není možné považovat za zcela kompletní (existuje mnoho zejména soukromých sbírek, které se prostřednictvím internetu téměř neprezentují), avšak pro naplnění cílů projektu jej lze považovat za dostatečně validní.

V první fázi byla vytvořena databáze lokálních expozic vycházející z informací o českých muzeích poskytovaných Asociací muzeí a galerií ČR. Získané údaje byly dále doplněny informacemi dostupnými z popularizačních webových projektů „Do muzea!“ a „Muzeum.cz“. Ve druhé fázi byly expozice vyhledávány podle hlavních lokalit v zájmových územích, tedy podle větších měst s více než tisíci obyvateli. Výsledná databáze obsahuje bližší informace k jednotlivým paměťovým institucím – adresu, GPS lokalizaci, odkaz na web instituce.

Paměťové instituce (muzea a jednotlivé expozice) byly poté analyzovány s ohledem na zaměření expozic a sbírek, které jsou v nich uloženy a prezentovány veřejnosti. Expozice byly rozděleny do dvou základních kategorií:

  1. podle vztahu k přeměně krajiny v zájmovém území (v mapě vyjádřeny sklonem mapové značky) na ty, které:
  • se přímo vztahují k zájmovému území a prezentují minulost a proměny místní krajiny v zájmovém území;
  • nepřímo, resp. pouze volně, prezentují minulost a proměny krajiny v zájmovém území (např. městská muzea, neprezentují konkrétní proměnu krajiny).
  1. podle měřítkové úrovně (v mapě vyjádřeny velikostní mapové značky) na ty, které představují: 
  • instituce lokálního významu;
  • instituce regionálního významu.

V posledním kroku byly sbírky a expozice charakterizovány z obsahového hlediska a zaměření. Mapové značky pomocí barev zachycují maximálně tři nejtypičtější témata, kterým se expozice věnují.

 

Mapa: Muzejní expozice v zájmovém území Červený Hrádek

Červený Hrádek

 

Tabulka: Přehled expozic zobrazených na mapě zájmového území

Lokalita

Název expozice

Webové stránky muzea / expozice

Jezeří

Zámek Jezeří

https://www.zamek-jezeri.cz/cs

Chomutov

Oblastní muzeum v Chomutově

https://www.muzeumchomutov.cz/

Červený Hrádek

Technické muzeum Červený Hrádek

http://www.zamek-cerveny-hradek.cz/

Nová Ves v Horách

Novoveské muzeum

http://www.novavesvhorach.cz/muzeum/

Křimov

Železniční muzeum Křimov

http://www.krusnehory-erzgebirge.eu/mista/zeleznicni-muzeum-krimov

Lesná

Krušnohorské muzeum v Lesné

http://www.muzeumlesna.eu/

Výsledky

Zájmové území Červený Hrádek z hlediska paměti krajiny reprezentuje šest institucí. Zámek Jezeří je jedinou stavbou, která se přímo váže ke sledované proměně šlechtické krajiny. Představuje unikátní příklad proměny v rukou různých šlechtických majitelů – od období gotického hradu, přes renesanční až po barokní zámek za působení rodiny Lobkowiců. Zachycuje období rozvoje, ale zároveň i zkázy zámku i jeho okolí ve 20. století vlivem politické situace i činnosti hnědouhelného velkolomu v jeho bezprostřední blízkosti. Právě v důsledku bouřlivé historie zámku nenajdeme v jeho inventáři mnoho dobových a místních dokumentů. Lákavá je však expozice věnovaná proměnám krajiny v důsledku těžby, která přibližuje stav krajiny okolí zámku do 70. let 20. století (zaniklé obce, zámecký park, jezero).

Ostatní dohledané instituce se pak šlechtické krajině vůbec nevěnují. Přímo v obci Červený Hrádek se nachází Technické muzeum v budově zámecké jízdárny, které prezentuje expozice vojenství a letectví. Obecněji se regionu věnuje Oblastní muzeum v Chomutově, Krušnohorské muzeum v Lesné či Novoveské muzeum, které přináší zajímavou expozici výroby hraček. Krušnohorskými železnicemi se pak zabývá muzeum v Křimově, které svými expozicemi parních lokomotiv, drážních vozidel a motorových vozů přibližuje fungování železniční dopravy celého regionu.

Archivní materiály k zájmovému území Červený Hrádek jsou uloženy především ve Státním oblastním muzeu v Chomutově, dále je možné je nalézt v archivních fondech příslušných panství a na nich působících šlechtických rodů.

Použitá literatura a zdroje