Boletice Klet

Modely krajiny jádrových území

Markéta Potůčková, Eva Štefanová

Jádrové území tvoří katastry Košťálkov a Rajchéřov. Původní venkovská krajina se zemědělskou a lesnickou funkcí se po odsunu Němců a zřízení „železné opony“ zanikla společně s obcemi Košťálkov a Rajchléřov. Vedle lesnictví se oblast začíná využívat i k rekreačním účelům.

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých leteckých snímků bylo vytvořit náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji od 30. let 20. století do současnosti. Vzhledem k faktu, že výsledky slouží výhradně pro interpretační účely a vizualizaci změn, byla metodika zpracování archivních snímků zjednodušena. Dílčí snímky byly umístěny do souřadnicového systému S-JTSK s využitím zpětného protínání (rovnic kolinearity) a vlícovacích bodů, jejichž souřadnice byly odečteny ze soudobého ortofota a výškového modelu dostupných z webové mapové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Pro účely zobrazení výškové členitosti území byl pak použit výškový vrstevnicový model ZABAGED.

Data a metody

A) Ortofoto z 50. let

Ortofota z roku 1953 byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí Cenia. Pro 3D vizualizaci byla promítnuta na výškový vrstevnicový model ZABAGED. Pro zpracování byl použit software ArcMap a ArcScene.

B) Archivní letecké snímky z 90. let

Letecké měřické snímky zachycující stav území v roce 1993 byly získány z Archivu leteckých měřických snímků ČÚZK. Černobílé snímky velikosti 23 cm x 23 cm byly naskenovány s rozlišením 0,015 mm. S výjimkou konstanty kamery uvedené na rámu snímku nebyly známy prvky vnitřní orientace (tj. poloha hlavního snímkového bodu a zkreslení objektivu) a pro další zpracování byly zanedbány. Vzhledem k interpretačnímu účelu užití byla vzniklá geometrická zkreslení akceptovatelná. Pro získání prvků vnější orientace byly v každém snímku nalezeny alespoň 4 body identifikovatelné jak v archivním snímku, tak v současném ortofotu. Pomocí rovnic kolinearity byly dopočteny souřadnice středu promítání a sklony snímků. Snímky byly dále ortorektifikovány nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Ten byl následně využit i pro 3D vizualizaci krajiny z roku 1993. Pro zpracování byl použit software PCI Geomatica, ArcMap a ArcScene.

C) Současné ortofoto

Současné ortofoto, které bylo získáno z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, je zobrazeno nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Pro zpracování byl využit software firmy ESRI.

Výsledky

Porovnáním 3D modelů z 50. a 90. let 20. a z druhé dekády 21. století lze dokumentovat zánik obcí Rajchléřov a Košťálkov, které jsou zobrazeny pouze na snímcích z 50. let. Dále je patrné zalesnění v oblasti bývalé „železné opony“ jižně od zaniklé obce Rajchléřov. Snímky z 90. let a z roku 2019 ukazují změny ve struktuře lesního porostu – kácení a nové výsadby (k.ú. Košťálkov).

stare mesto 50 zm stare mesto 1993 zm
1953 1993
stare mesto 2019 zm
2018

 

Okolí bývalých obcí Rajchéřov a Košťálkov v letech 1953, 1993 a 2018.

Podkladová data © ČÚZK, Ortofoto ČR, 2017 / 2018 © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz.

 

Použitá literatura a zdroje