Boletice Klet

Land cover flows

Land cover flows | Stabilní krajinné prvky | Struktura krajiny

Tomáš Janík

Nahlížení na změny krajinného pokryvu pomocí konceptu Land cover flows (v mapě a dále také jen jako LCF) umožňuje nejen získat informaci o kategoriálních změnách krajinného pokryvu, ale poskytuje i informaci o procesu, který proběhl (Feranec et al. 2010). Díky tomu lze proces identifikovat a interpretovat a také plochu, na které probíhá, kvantifikovat a lokalizovat (EEA 2007).

Cíle

Použitím LCF lze názorně vizualizovat a dále také interpretovat krajinné procesy probíhající v daném území mezi dvěma či více časovými horizonty. Cílem analýz LCF je tak interpretovat vývoj krajinného pokryvu ve sledovaném období. Protikladem k LCF, tedy k plochám, které se změnily (bylo změněno jejich využití), jsou stabilní plochy, které v prvním i druhém sledovaném časovém horizontu měly stejné využití.

Data a metody

Land cover flows byly hodnoceny na základě dat vytvořených vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru popisující stav krajiny v polovině 19. století a aktuální stav využití území byl vytvořen s využitím katastrálních map a aktuálního ortofota ČÚZK (blíže viz metodika v oddílu „Vývoj využití krajiny“). Tyto dva datové sety popisující využití krajiny v polovině 19. století a v současnosti (2018) vstupovaly do analýzy land cover flows.

Pro potřeby analýzy získala každá třída krajinného pokryvu svůj kód. V prostředí software ArcGIS 10.6 (ESRI) pak došlo k překryvu datové vrstvy znázorňující krajinný pokryv vektorizovaný z map Stabilního katastru a ze současnosti. Pomocí funkce Union byly obě vrstvy protnuté za vzniku nové datové vrstvy, která pro každou plochu (polygon) nese pomocí kódu informaci o využití krajiny z obou použitých zdrojových datových setů (Stabilní katastr, současnost). Díky tomu lze zjistit kde k jakým procesům došlo (kde se jaká třída proměnila v kterou) a také jak jsou plošně rozsáhlé. Kvůli velkému množství možných kombinací byly v mapě zobrazeny pouze LCF s rozlohou větší než 0,2 km2.

Výsledky

Krajina u Starého Města pod Landštejnem nedaleko Česko-rakouské hranice je představitelem opuštěné krajiny v důsledku politických změn, poválečného odsunu nečeských obyvatel a zániku zdejších obcí. Proměnilo se zde více než 69 % rozlohy území. Dříve zemědělsky obdělávaná krajina s vesnicemi byla opuštěná a využití extenzifikováno. Orná půda zarůstala a měnila se v lesní plochy (2,9 km2), trvalý travní porost (1,2 km2) a opuštěnou půda (0,2 km2). Trvalý travní porost pak v lesní plochy (2,1 km2). Právě lesa tak v území přibylo nejvíce.

Staré Město

Tabulka 1 Land cover flows mezi podklady Stabilního katastru a současností. 

LCF

rozloha (km2)

rozloha (% území)

rozloha (% LCF)

orná půda -> lesní plochy

2,88

28,16

40,68

trvalý travní porost -> lesní plochy

2,06

20,14

29,09

orná půda -> trvalý travní porost

1,22

11,91

17,21

orná půda -> opuštěná půda

0,21

2,10

3,03

Literatura