Boletice Klet

Historické změny vegetace

Jaroslav Vojta

Cíle

Cílem bylo zjistit jakému typu využití krajiny koncem 19. století odpovídají současné biotopy zjištěné mapováním NATURA 2000.

Data a metody

Stav krajiny v polovině 19. století zobrazuí data vytvořená vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru. Mapa aktuální vegetace je přejata z mapování NATURA 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3). Obě vektorové vrstvy byly překryty (intersect). Jsou prezentovány generalizované mapy a grafy s vypočtenými podíly historického land use na současných biotopech NATURA 2000.

Výsledky: Travinná vegetace

Z přírodních bezlesých biotopů se v lokalitě vyskytují především podhorská a horská vřesoviště (T8.2), která se téměř bez výjimky vyskytují na bývalých pastvinách. Význačné jsou především porosty v PR Hadí vrch s hojným výskytem jalovce ale jinak se jedná o velmi chudé porosty vřesu, borůvky a metličky křivolaké, což je pro tento typ vřesovišť typické. Všechny lokality postupně zarůstají a bez náležitého managementu (pastva, narušení drnu, vypalování) postupně zaniknou.

StareMesto louky zm

Mapa 1: Vřesoviště (T8.2) podle NATURA 2000 na podkladě historického land use. 

StareMesto louky graf zm

Graf 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci trávníků
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

IMG5482

Obrázek 1: Balvanité vřesoviště s jalovcem na Hadím vrchu.

Výsledky: Lesy

V lokalitě převažují smrkové monokultury velmi nízké přírodní hodnoty (obr. 2). V rámci mapování Natura 2000 byl nalezeny pouze malé fragmenty většinou mladých acidofilních bučin v celkové rozloze cca 2,2 ha. Je zajímavé, že většina z nich vznikla jako sekundární porosty na místech starých polí, pastvin nebo luk (viz graf 2). Zajímavé jsou porosty v místech zaniklých vesnic (obr. 3), které fyziognomicky upomínají na lužní nebo suťové lesy, postrádají však typický podrost a v rámci Natura 2000 mapovány nebyly. 

StareMesto lesy zm

 Mapa 2: Lesní vegetace (L5.4) podle NATURA 2000 na podkladě historického land use. 

StareMesto lesy graf zm

Graf 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci mezofilních lesů
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

IMG5521

Obrázek 2: Smrková monokultura, kamenný snos ukazuje na zemědělskou činnost v nedávné minulosti.

 

IMG5541

Obrázek 3: Sekundární les v zaniklé vsi Košťálkov.

 

Použitá literatura a zdroje

  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.
  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky - AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.