Broumovsko

Typologie přírodní krajiny

Dušan Romportl

Cíle

Cílem typologie bylo zasazení modelových oblastí do širšího kontextu přírodních podmínek České republiky. Jako vhodný prostorový rámec slouží typologie přírodní krajiny vytvořená na základě syntézy klíčových fyzickogeografických faktorů prostředí.

Data a metody

Typologie přírodních krajin je založena na syntéze charakteristik klimatu, reliéfu a substrátových poměr. Odpovídající data (digitální model reliéfu, klimatologická data a geologická mapa) byly pomocí analýzy hlavních komponent sloučeny a výsledný vícepásmový rastr byl pak segmentován v prostředí programu eCognition do jednotlivých polygonů. Tyto byly následně klasifikovány do konečných typů přírodních krajin.

Výsledky

Výsledná mapa krajinných typů ukazuje vybraná modelová území v širším kontextu přírodních poměrů. Poskytuje jednak přehled o rozdílech mezi jednotlivými modelovými lokalitami a zároveň ukazuje vnitřní heterogenitu širšího okolí zájmových území. Současně pomáhá interpretovat sledované procesy v krajině modelových lokalit.

TPK 2021

Použitá literatura a zdroje

  • D. ROMPORTL, T. CHUMAN, Z. LIPSKÝ: Typologie současné krajiny Česka, Geografie–Sborník ČGS 118 (1), 16-39.
  • T. Chuman, D. Romportl: Multivariate classification analysis of cultural landscapes: An example from the Czech Republic, Landscape and Urban Planning 98 (3-4), 200-209.

Broumovsko

Ochrana přírody

Ochrana přírody | NATURA 2000

Dušan Romportl

Cíle

Stav územní ochrany přírody a krajiny spolurozhoduje o dalším vývoji zaniklých krajin. Cílem analýzy je proto vyjádřit rozsah a prostorové rozložení hlavních kategorií zvláště chráněných území.

Data a metody

Pro vizualizaci stavu územní ochrany přírody a krajiny byla využita volně dostupná databáze zvláště chráněných území a vrstva lokalit soustavy NATURA 2000, které poskytuje AOPK ČR. Znázorněny tak byla jak velkoplošná, tak maloplošná chráněná území – národní parky a chráněné krajinné oblasti, (národní) přírodní rezervace a (národní) přírodní památky; a dále Ptačí oblasti a Evropsky významné lokality.

Výsledky

Broumovsko

Použitá literatura a zdroje

  • AOPK ČR (2018): Databáze ochrany přírody a krajiny.
  • HOŠEK, M.; ŠKAPEC, L. (eds.) (2012). Příroda České republiky v mapách. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 36 s. ISBN 978-80-87457-26-9.

Broumovsko

Historické změny vegetace

Jaroslav Vojta

Cíle

Cílem bylo zjistit jakému typu využití krajiny koncem 19. století odpovídají současné biotopy zjištěné mapováním NATURA 2000.

Data a metody

Stav krajiny v polovině 19. století zobrazuí data vytvořená vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru. Mapa aktuální vegetace je přejata z mapování NATURA 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3). Obě vektorové vrstvy byly překryty (intersect). Jsou prezentovány generalizované mapy a grafy s vypočtenými podíly historického land use na současných biotopech NATURA 2000.

Výsledky: Travinná vegetace

Podobně jako v jiných podhorských krajinách se nachází většina současných lučních biotopů na bývalé orné půdě (mapa1, graf 1), nejsou to ale pouze ovsíkové louky (T1.1, tab. 1), ale také poměrně hojné poháňkové pastviny (T1.3). Dokonce se na polích vyskytuje výrazný podíl ze zdejších vlhkých luk (T1.5 a T1.6) takže pravděpodobně došlo k narušení odvodnění a zamokření polí, což lze z hlediska biodiverzity považovat za pozitivní jev. V oblasti se také relativně hojně vyskytuje acidofilní vegetace v podobě smilkovýc trávníků (T2.3) a vřesovišť (T8.2 a T8.3), které se často vyskytují v mozaice s lesy a proto je jejich historické využití zdánlivě lesní.

Změny vegetace

Mapa 1: Travinná vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 1) na podkladě historického land use.

 

Změny vegetace

Graf 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci trávníků
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

 biotop

 lesy

 pastviny a louky 

 pole

 voda 

 zahrady 

 ostatní 

 celková rozloha [m2

 T1.1

3.1%

31.8%

57.4%

0.8%

0.6%

6.2%

1118220

 T1.3

12.0%

18.2%

66.0%

0.0%

0.0%

3.8%

240687

 T1.5

0.0%

54.0%

36.3%

2.0%

0.4%

7.3%

35009

 T1.6

0.0%

79.8%

13.1%

5.8%

0.0%

1.3%

13956

 T2.3

24.9%

67.2%

0.0%

0.0%

0.0%

7.9%

293

 T3.4

0.0%

47.9%

52.1%

0.0%

0.0%

0.0%

676

 T8.2

38.6%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

61.4%

6

 T8.3

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

7312

 podíl na celkové rozloze 

5.0%

30.4%

57.6%

0.8%

0.5%

5.8%

1416159

 

Tabulka 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci bezlesých biotopů.

 

Výsledky: Lesy

Lesní biotopy v území jsou většinou kontinuální (mapa 2, graf 2). Zřetelný je rozdíl mezi acidofilními lesními biotopy (smrčiny L9.1 a l9.2, bory L8.1 a acidofilní bučiny L5.4), které jsou téměř bez vyjímky kontinuální (tab. 2) a ostatními lesními biotopy, které se občas vyskytují na bývalé zemědělské půdě. Je to dáno nejspíše jednodušší obdělávatelností příslušných poloh, ale možná také vlivem historického hospodaření.

Změny vegetace

 Mapa 2: Lesní vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 2)  na podkladě historického land use.

 

Změny vegetace

Graf 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci mezofilních lesů
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

 biotop

 lesy

 pastviny a louky 

 pole

 voda

 zahrady 

 ostatní 

 celková rozloha [m2

 L2.2

13.1%

50.6%

12.5%

21.5%

0.0%

2.3%

201562

 L3.1

61.0%

29.0%

5.7%

2.3%

0.0%

2.0%

259063

 L4

64.4%

12.8%

7.8%

10.1%

0.0%

4.9%

23762

 L5.1

87.8%

4.6%

5.9%

0.0%

0.0%

1.8%

256978

 L5.4

99.0%

0.1%

0.4%

0.0%

0.0%

0.4%

214295

 L7.1

82.1%

3.6%

3.9%

0.0%

0.0%

10.4%

19961

 L8.1

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

26993

 L9.1

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2350

 L9.2

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2368

 podíl na celkové rozloze 

68.1%

19.2%

5.8%

5.1%

0.0%

1.8%

1007330

 

Tabulka 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci lesních biotopů.

 

Použitá literatura a zdroje

  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky - AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.
  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.

Broumovsko

NATURA 2000 a konsolidovaná vrstva ekosystémů

Ochrana přírody | NATURA 2000

Dušan Romportl

 

Stránky se připravují.

Broumovsko

Význam jednotlivých charakteristik krajinného rázu

Charakteristika krajinného rázuKrajina intenzivního zemědělství: Broumovsko

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Charakteristika krajinného rázu

Význam charakteristiky

Reliéf – terénní poloha Broumovské kotliny ohraničené kuestou Broumovských stěn a svahem Javořích hor

zásadní, určující

Příkré okrajové srázy kuesty Broumovských stěn se skalními útvary

zásadní, určující

Skalní města i menší skalní útvary (skalní hřiby) na hřbetu Broumovských stěn

významná

Zalesněné svahy okrajových pohoří smrkovými lesy

významná

Odlesněný plochý povrch Broumovské kotliny s převahou velkých bloků orné půdy

zásadní, určující

Město Broumov s dominantou benediktinského kláštera jako přirozené sídelní, ekonomické, kulturní a duchovní centrum regionu

zásadní, určující

Sídelní struktura venkovského osídlení v podobě dlouhých lánových vsí

zásadní, určující

Skupina broumovských barokních kostelů

významná

Světská lidová architektura na vesnicích – rozvolněná zástavba a dvorcové statky broumovského typu

zásadní, určující

Drobné sakrální stavby v krajině – kříže, boží muka, křížové cesty, sochy z místního křídového pískovce

významná

Pastevní areály na okrajích kotliny a ve svažitějším reliéfu

doplňující

Říčka Stěnava jako osa celého území Broumovska a zelený biokoridor v odlesněné kotlině

významná

Borové a březové porosty s podrostem borůvky a vřesu na pískovcových skalách

významná

Silniční přechod do Polska

doplňující

Cykloturistika – síť značených cyklostezek se zastávkami

doplňující

Hustá síť značených pěších cest v Broumovských stěnách

doplňující

Opuštěné chátrající industriální i jiné objekty

doplňující

Vojenský hřbitov u Martínkovic s německým kamenným křížem i sovětskou rudou hvězdou

doplňující