Jistebnicko

Typologie přírodní krajiny

Dušan Romportl

Cíle

Cílem typologie bylo zasazení modelových oblastí do širšího kontextu přírodních podmínek České republiky. Jako vhodný prostorový rámec slouží typologie přírodní krajiny vytvořená na základě syntézy klíčových fyzickogeografických faktorů prostředí.

Data a metody

Typologie přírodních krajin je založena na syntéze charakteristik klimatu, reliéfu a substrátových poměr. Odpovídající data (digitální model reliéfu, klimatologická data a geologická mapa) byly pomocí analýzy hlavních komponent sloučeny a výsledný vícepásmový rastr byl pak segmentován v prostředí programu eCognition do jednotlivých polygonů. Tyto byly následně klasifikovány do konečných typů přírodních krajin.

Výsledky

Výsledná mapa krajinných typů ukazuje vybraná modelová území v širším kontextu přírodních poměrů. Poskytuje jednak přehled o rozdílech mezi jednotlivými modelovými lokalitami a zároveň ukazuje vnitřní heterogenitu širšího okolí zájmových území. Současně pomáhá interpretovat sledované procesy v krajině modelových lokalit.

TPK 2020

Použitá literatura a zdroje

  • D. ROMPORTL, T. CHUMAN, Z. LIPSKÝ: Typologie současné krajiny Česka, Geografie–Sborník ČGS 118 (1), 16-39.
  • T. Chuman, D. Romportl: Multivariate classification analysis of cultural landscapes: An example from the Czech Republic, Landscape and Urban Planning 98 (3-4), 200-209.

Jistebnicko

Ochrana přírody 

Ochrana přírody | NATURA 2000

Dušan Romportl

Cíle

Stav územní ochrany přírody a krajiny spolurozhoduje o dalším vývoji zaniklých krajin. Cílem analýzy je proto vyjádřit rozsah a prostorové rozložení hlavních kategorií zvláště chráněných území.

Data a metody

Pro vizualizaci stavu územní ochrany přírody a krajiny byla využita volně dostupná databáze zvláště chráněných území a vrstva lokalit soustavy NATURA 2000, které poskytuje AOPK ČR. Znázorněny tak byla jak velkoplošná, tak maloplošná chráněná území – národní parky a chráněné krajinné oblasti, (národní) přírodní rezervace a (národní) přírodní památky; a dále Ptačí oblasti a Evropsky významné lokality.

Výsledky

Jistebnicko

Použitá literatura a zdroje

  • AOPK ČR (2018): Databáze ochrany přírody a krajiny.
  • HOŠEK, M.; ŠKAPEC, L. (eds.) (2012). Příroda České republiky v mapách. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 36 s. ISBN 978-80-87457-26-9.

Jistebnicko

Historické změny vegetace

Jaroslav Vojta

Cíle

Cílem bylo zjistit jakému typu využití krajiny koncem 19. století odpovídají současné biotopy zjištěné mapováním NATURA 2000.

Data a metody

Stav krajiny v polovině 19. století zobrazuí data vytvořená vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru.

Mapa aktuální vegetace je přejata z mapování NATURA 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3). Obě vektorové vrstvy byly překryty (intersect). Jsou prezentovány generalizované mapy a grafy s vypočtenými podíly historického land use na současných biotopech NATURA 2000.

Výsledky: Travinná vegetace

V podhorských oblastech bývá typické, že velké rozlohy luk vznikly na bývalé orné půdě, nejinak je tomu i ve zkoumaném území v okolí Čunkova. Téměř všechny současné mezofilní ovsíkové louky (T1.1) jsou na stabilním katastru zakresleny jako pole. Týká se to i téměř poloviny poháňkových pastvin (T1.3) a čtvrtiny vlhkých pcháčových luk (T1.5). Vlhké pcháčové louky jsou zde asi nejcennějšími biotopy a za zmínku stojí, že i na bývalých polích se zde vyskytují některé vzácnější druhy (Dactylorhiza majalis). Většina luk vzniklých na bývalých polích má ale nízkou kvalitu (z hlediska reprezentativnosti biotopu).

Jistebnicko

Mapa 1: Travinná vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 1) na podkladě historického land use.

 

Jistebnicko

Graf 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci trávníků
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

biotop

lesy

pastviny a louky

pole

ostatní

vodní plochy

zahrady

Celková rozloha [m2]

T1.1

3.1%

6.4%

88.5%

1.6%

 

0.3%

111105.5

T1.3

1.8%

46.0%

50.3%

 

2.0%

 

9970.1

T1.5

6.2%

67.5%

26.2%

0.1%

   

86677.3

T1.6

5.2%

82.5%

10.7%

1.6%

0.0%

 

17343.6

T1.9

0.5%

99.5%

       

18854.5

T5.5

7.3%

85.1%

7.3%

0.3%

   

251.1

podíl na celkové rozloze

4.1%

42.4%

52.4%

0.9%

0.1%

0.1%

244202.1

 

Tabulka 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci bezlesých biotopů.

 

Výsledky: Lesy

Většina lesů je zde historicky kontinuální, ale nezanedbatelná část vznikla na bývalé zemědělské půdě. Jsou to zejména luhy (L2.2), které vznikaly po opuštění vlhých luk. Na polích vznikaly bučiny (L5.1 a L5.4) a suťové lesy (L4). Při malé celkové rozloze suťových lesů je jejich výskyt na bývalých polích spíše důsledkem prostorové chyby při mapování, případně se jedná o sukcesní stádia bučin s klenem. 

Jistebnicko

 Mapa 2: Lesní vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 2)  na podkladě historického land use.

 

Jistebnicko

Graf 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci mezofilních lesů
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

biotop

lesy

pastviny a louky

pole

ostatní

vodní plochy

Celková rozloha [m2]

L2.2

5.2%

82.0%

5.3%

3.9%

3.6%

35189.1

L4

62.7%

15.8%

21.5%

   

8202.0

L5.1

70.7%

7.2%

22.0%

0.1%

 

50960.4

L5.4

85.6%

1.0%

12.9%

0.5%

 

52116.6

podíl na celkové rozloze

59.8%

23.5%

14.7%

1.2%

0.9%

146468.1

 

Tabulka 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci lesních biotopů.

 

Použitá literatura a zdroje

  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky - AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.
  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.

Jistebnicko

NATURA 2000 a konsolidovaná vrstva ekosystémů

Ochrana přírody | NATURA 2000

Dušan Romportl

Cíle

Mapování biotopů představuje jeden z významných podkladů popisu současného stavu prostředí studovaných lokalit. Cílem mapového vyjádření bylo proto poskytnout přehled habitatových poměrů za modelová území.

Data a metody

Vrstva mapování biotopů NATURA 2000 (dále VMB N2000) je pořizována a pravidelně aktualizována Agenturou ochrany přírody a krajiny. Stejná organizace ve spolupráci s CzechGlobe, v.v.i, také připravila na základě syntézy VMB N2000 a dalších podkladů (ZABAGED, CORINE Land Cover, LPIS, Urban Atlas) unikátní podklad zachycující stav a rozšíření jak přírodních či přírodě blízkých, tak i antropogenně podmíněných ekosystémů. Konsolidovaná vrstva ekosystémů (© AOPK ČR 2013, s využitím dat ZABAGED (© ČÚZK 2012), Corine Land Cover 2006 (© EEA 2006), Urban Atlas 2006 (© EEA 2006), DIBAVOD (© VÚV TGM 2012) byla využita pro znázornění stavu a rozložení ekosystémů v rámci širších zájmových území, Vrstva mapování biotopů NATURA 2000 pak pro vyjádření detailních habitatových poměrů.

Výsledky

Jistebnicko

Použitá literatura a zdroje

  • AOPK ČR (2013). Konsolidovaná vrstva ekosystémů [elektronická geografická data]. Verze 2013. Praha. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Detailní data krajinného pokryvu v 41 definovaných třídách na území ČR.
  • LUSTYK, P.; OUŠKOVÁ, V. (2011). Vrstva mapování biotopů a její aktualizace - první možnosti srovnání dat. Ochrana přírody. 66, 4, s. 20-22. ISSN 1210-258X.

Jistebnicko

Význam jednotlivých charakteristik krajinného rázu

Charakteristika krajinného rázu | Zaniklá krajina horského zemědělství

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Charakteristika krajinného rázu

Význam charakteristiky

Mírně zvlněný reliéf vyvýšeného rozvodního hřbetu s dalekými výhledy do krajiny

zásadní, určující

Výrazný severní svah s převýšením až 200 m, kterým se Česká Sibiř sklání do Sedlecké kotliny

zásadní, určující

Skalní výchozy žulového podloží (Čertovo břemeno) a zaoblené žulové balvany místy na povrchu

významná

Kamenné zídky a kamenné řady (snosy) vysbíraného žulového kamení

zásadní, určující

Žula jako tradiční stavební materiál domů a dalších drobných staveb

významná

Rozsáhlé pastevní areály s elektrickými ohradníky v nejvyšších polohách České Sibiře v okolí Cunkova

zásadní, významná

Jehličnaté smrkové lesy s příměsí buku a klenu

zásadní, určující

Náletové porosty listnatých dřevin (bříza, osika, jíva, jeřáb) na opuštěné zemědělské půdě, často na okrajích lesů

významná

Liniové porosty rozptýlené zeleně na řadách vysbíraného kamení a kamenných zídkách, tvořené dominantní lískou

významná

Malé vesničky s rysy rekreačního využití domovního fondu (rekreační chalupy)

zásadní, určující

Vesnická památková zóna Ounuz se zachovanými kamennými a roubenými domy

doplňující

Golfové hřiště Čertovo břemeno s navazujícími objekty ubytování a stravování

významná

Lyžařský areál Monínec se sjezdovkou, sedačkovou lanovkou, hotelem, lyžařskými vleky a dalšími objekty služeb pro sport a rekreaci

významná

Chov exotických zvířat (bizon, osel) na pastvinách

doplňující

Četné rybníky v ploché krajině Jistebnické vrchoviny v širším zájmovém území jižně od jádrového území

významná