Jistebnicko

Místa paměti a paměťové instituce

Martina Tůmová

Paměťové instituce uchovávají a předávají informace o minulosti a proměnách místní krajiny. Zahrnují primárně muzea nebo samostatné stálé expozice, v širším významu pak archivy a sbírky, které obsahují a spravují související archivní dokumenty. Zejména muzea pak lze definovat jako instituce, které získávají, uchovávají a zkoumají; zprostředkují a vystavují hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, výchovy a potěšení (více viz Dolák 2013; Šobáňová 2012; Matero 2008).

Cíle

S využitím příkladu muzejních expozic vytvořit základní přehled a typologii paměťových institucí, které se nacházejí v širších hranicích zájmového území nebo se ve svých expozicích k zájmovému území vztahují.

Data a metody

Seznam paměťových institucí byl vytvořen zejména na základě rešerše elektronických informačních zdrojů. Z tohoto důvodu jej není možné považovat za zcela kompletní (existuje mnoho zejména soukromých sbírek, které se prostřednictvím internetu téměř neprezentují), avšak pro naplnění cílů projektu jej lze považovat za dostatečně validní.

V první fázi byla vytvořena databáze lokálních expozic vycházející z informací o českých muzeích poskytovaných Asociací muzeí a galerií ČR. Získané údaje byly dále doplněny informacemi dostupnými z popularizačních webových projektů „Do muzea!“ a „Muzeum.cz“. Ve druhé fázi byly expozice vyhledávány podle hlavních lokalit v zájmových územích, tedy podle větších měst s více než tisíci obyvateli. Výsledná databáze obsahuje bližší informace k jednotlivým paměťovým institucím – adresu, GPS lokalizaci, odkaz na web instituce.

Paměťové instituce (muzea a jednotlivé expozice) byly poté analyzovány s ohledem na zaměření expozic a sbírek, které jsou v nich uloženy a prezentovány veřejnosti. Expozice byly rozděleny do dvou základních kategorií:

  1. podle vztahu k přeměně krajiny v zájmovém území (v mapě vyjádřeny sklonem mapové značky) na ty, které:
  • se přímo vztahují k zájmovému území a prezentují minulost a proměny místní krajiny v zájmovém území;
  • nepřímo, resp. pouze volně, prezentují minulost a proměny krajiny v zájmovém území (např. městská muzea, neprezentují konkrétní proměnu krajiny).
  1. podle měřítkové úrovně (v mapě vyjádřeny velikostní mapové značky) na ty, které představují: 
  • instituce lokálního významu;
  • instituce regionálního významu.

V posledním kroku byly sbírky a expozice charakterizovány z obsahového hlediska a zaměření. Mapové značky pomocí barev zachycují maximálně tři nejtypičtější témata, kterým se expozice věnují.

 

Mapa: Muzejní expozice v zájmovém území Jistebnicko

Jistebnicko

 

Tabulka: Přehled expozic zobrazených na mapě zájmového území

Lokalita

Název expozice

Webové stránky muzea / expozice

 

Muzeum České Sibiře

http://www.ceskasibir.cz

Jistebnice

Památník Richarda Laudy

nemá webové stránky

Božetice

Muzeum mlynářství, pekařství a zemědělství Božetice

http://www.muzeumbozetice.cz

Sedlec

Muzeum rodu Vítkovců

http://www.vitekzprcice.cz/hrad-a-muzeum/muzeum-pamatnik-rodu-vitkovcu

Chotoviny

Muzeum Chotoviny

http://janecky.cz/veterani

 

Výsledky

V zájmovém území Jistebnicka se nachází tři tradiční paměťové instituce s expozicemi zaměřenými na různá témata. Nejblíže sledované proměně krajiny horského zemědělství má Muzeum mlynářství, pekařství a zemědělství v Božeticích, které je založeno na historii božetického mlýna. V rekonstruované budově samotného mlýna, který byl funkční od 16. století až do roku 1945, se návštěvníci seznámí nejen s fungováním mlýna, zemědělskými stroji a nářadím potřebným ke sklizni obilí a dalších plodin z okolních polností, pekárnou, ale i dobovým vybavením obydlí jednotlivých zaměstnanců (služek, krajánků, kočích apod.).

Chotovinské muzeum přináší ukázky historických automobilů, Sedlecké muzeum a památník v Jistebnici pak odhalují životy osobností, které v tomto regionu působily.

Za zmínku stojí také Muzeum České Sibiře, které se váže k celé oblasti Jistebnicka. Není zobrazeno v mapě, protože se jedná pouze o internetové muzeum, resp. knihovnu, digitální archiv či databanku, která zahrnuje především obrazové dokumenty celé oblasti. Podle místního rejstříku je možné dohledat naskenované staré pohlednice, fotografie, staré mapy, ale i zmínky o jednotlivých lokalitách v topografických, vlastivědných a cestopisných publikacích především z 1. poloviny 20. století.

Archivní materiály pro území Jistebnicka jsou dostupné například ve Státním okresním archivu v Táboře.

Použitá literatura a zdroje