Český kras

Detailní fotorealistické modely

Eva Štefanová, Veronika Rusá 

Cíle

Cílem bylo vytvoření realistického 3D modelu zámku v Králově Dvoře ve 3 časových obdobích na základě dostupných archivních fotografií, dobových pohlednic, stavební dokumentace a vlastního snímkování.

Data a metody

Pro zpracování 3D modelu byla použita následující data:

 • historické fotografie a dobové pohlednice,
 • snímky aktuálního stavu objektu,
 • výškový vrstevnicový model ZABAGED,
 • přehledové mapy ČR – přehledky pro ZABAGED, Geoprohlížeč, Geoportál ČÚZK 2018.

Zpracování 3D modelu probíhalo v následujících krocích:

 • Nejprve bylo nutné definovat topografický podklad území pro modelování. To bylo provedeno na základě katastrální mapy.
 • Jednotlivé budovy byly vytvořeny na základě půdorysu z mapového podkladu.
 • Modelování konkrétních textur, oken, vchodů a dalších detailů bylo provedeno na základě historických grafických předloh a aktuálních snímků.
 • Umístění 3D modelu do krajiny bylo provedeno pomocí výškového modelu ZABAGED.
 • Vytvoření interaktivního 3D modelu pomocí webové aplikace Theasys.

Pro zpracování byly použity programy SketchUp, ArcGis, GIMP a Lumion.

 

Výsledky

A) Fotorealistický 3D model zámku v Králově Dvoře a jeho srovnání s archivními fotografiemi

(vlevo je archivní fotografie a vpravo je vytvořený 3D model). 

1 Východní pohled na západní část zámku z nádvoří v roce 2020 1 Východní pohled na 3D model západní části zámku z nádvoří v roce 2020

Východní pohled na západní část zámku z nádvoří
v roce 2020

Východní pohled na 3D model západní části zámku
z nádvoří v roce 2020

   
2 Severní pohled 2020 2 Severní pohled 2020
 Severní pohled z roku 2020  Severní pohled na 3D model z roku 2020
   
3 Pohled na západní část 2020 3 Pohled na západní část 2020
 Pohled na západní část z roku 2020  Pohled na západní část 3D modelu z roku 2020
   
Královodvorský zámek model 1253 Královodvorský zámek model 1920
 Královodvorský zámek - model podoby zámku z roku 1253  Královodvorský zámek - model podoby zámku z roku 1920
   
Královodvorský zámek model 1970  
 Královodvorský zámek - model podoby zámku z roku1970  

 

B) Video prohlídka výsledného 3D modelu zámku v Králově Dvoře před rokem 1253, v roce 1970 a v roce 2020

 

C) Interaktivní model zámku v Králově Dvoře


Použitá literatura a zdroje

Český kras

Modely krajiny jádrových území

Markéta Potůčková, Eva Štefanová

Jádrové území modelové oblasti Český kras tvoří katastry Hostim u Berouna a Srbsko u Karlštejna.

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých leteckých snímků bylo vytvořit náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji od 50. let 20. století do současnosti. Vzhledem k faktu, že výsledky slouží výhradně pro interpretační účely a vizualizaci změn, byla metodika zpracování archivních snímků zjednodušena. Dílčí snímky byly umístěny do souřadnicového systému S-JTSK s využitím zpětného protínání (rovnic kolinearity) a vlícovacích bodů, jejichž souřadnice byly odečteny ze soudobého ortofota a výškového modelu dostupných z webové mapové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Pro účely zobrazení výškové členitosti území byl pak použit výškový vrstevnicový model ZABAGED.

Data a metody

A) Ortofoto z 50. let

Ortofota z roku 1953 byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí Cenia. Pro 3D vizualizaci byla promítnuta na výškový vrstevnicový model ZABAGED. Pro zpracování byl použit software ArcMap a ArcScene.

B) Archivní letecké snímky z 90. let

Letecké měřické snímky zachycující stav území v letech 1982 a 1993 pocházejí z Archivu leteckých měřických snímků ČÚZK. Černobílé snímky velikosti 23 cm x 23 cm byly naskenovány s rozlišením 0,015 mm. S výjimkou konstanty kamery uvedené na rámu snímku nebyly známy prvky vnitřní orientace (tj. poloha hlavního snímkového bodu a zkreslení objektivu) a pro další zpracování byly zanedbány. Vzhledem k interpretačnímu účelu užití byla vzniklá geometrická zkreslení akceptovatelná. Pro získání prvků vnější orientace byly v každém snímku nalezeny alespoň 4 body identifikovatelné jak v archivním snímku, tak v současném ortofotu. Pomocí rovnic kolinearity byly dopočteny souřadnice středu promítání a sklony snímků. Snímky byly dále ortorektifikovány nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Ten byl následně využit i pro 3D vizualizaci krajiny z 80. a 90. let 20. století. Pro zpracování byl použit software PCI Geomatica, ArcMap a ArcScene.

C) Současné ortofoto

Současné ortofoto, které bylo získáno z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, je zobrazeno nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Pro zpracování byl využit software firmy ESRI.

Výsledky

Vytvořené modely z let 1953 a 1982 dokumentuji spojení zemědělsky obdělávaných území do větších celků. Výraznější změnou v krajině mezi jednotlivými obdobími je nárůst podílu lesních ploch a sukcesních stádií vegetace. Z tohoto pohledu zaujme proces zarůstání lomu Na Chlumu a v prostorách bývalého Petzoldova lomu. Aktivní je pak lom na štěrkopísek u Srbska. Mezi roky 1992 a 2018 lze zaznamenat nárůst zástavby v obci Srbsko. Díky své přírodní rozmanitosti a blízkosti k metropoli je oblast vyhledávaná pro rekreaci a volnočasové aktivity.

Český kras Český kras
1982 1993
   
Český kras Český kras
1953 2018

 

Celkový pohled na katastrální území Hostim u Berouna a Srbsko u Karlštejna

Podkladová data © ČÚZK,  Ortofoto ČR 2018 © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz

 

Použitá literatura a zdroje

 • Letecké měřické snímky, Archiv leteckých snímků ČÚZK, https://lms.cuzk.cz/lms/lms_prehl_05.html
 • Ortofoto z 50. let 20. století vytvořené v rámci projektu „Národní inventarizace kontaminovaných míst“, CENIA (2009 – 2012), http://cenia.cz
 • Ortofoto ČR z r. 2017 / 2018, © Český úřad zeměměřický a katastrální, http://www.cuzk.cz
 • Ortofota, WMS služba ČÚZK, https://geoportal.cuzk.cz
 • ŠAFÁŘ, Václav a Lenka TLAPÁKOVÁ. Alternative Methods of the Processing of Archival Aerial Photos. Geodetický a kartografický obzor / Geodetic and Cartographic Review, 2016, 62 (12), 253-257, ISSN 1805-7446.

Český kras

Prostorové modely prezentují převedení informací z reálného světa do digitální podoby. Prostorové modely krajiny předstatvují modely krajiny jádrových území a detailní fotorealistické modely částečně nebo zcela zaniklých objektů.

Prostorové modely krajiny