Šumava

Význam jednotlivých charakteristik krajinného rázu

Charakteristika krajinného rázu | Krajina okolí Prášil a Hůrky

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Charakteristika krajinného rázu

Význam charakteristiky

Šumavský reliéf ploché hornatiny s dlouhými mírnými svahy, plochými hřbety, široce rozevřenými mělkými údolími a zarovnanými povrchy šumavských plání

zásadní, určující

Vrcholové skály, kamenná balvanová moře na svazích

významná

Ledovcové kary jezera Laka a Prášilského jezera

významná

Horské potoky s přirozeným kamenitým korytem

významná

Smrkové lesy, z velké části rozvrácené orkánem Kiryll a kůrovcovou kalamitou, s početnými holinami v různých stádiích obnovy

zásadní, určující

Travnaté porosty sekundárního bezlesí na šumavských pláních, v současné době z velké části nevyužívané a pomalu zarůstající zatím solitérními dřevinami

zásadní, určující

Sukcesní lesní porosty listnatých dřevin břízy, jívy, olše s počínajícím podrůstajícím smrkem na opuštěných plochách bývalých střelnic

zásadní, určující

Široké zamokřené údolní nivy potoků, místy zrašeliněné s bultami vysokých ostřic

doplňující

Zbytky starých bukojedlových porostů s částečnou přirozenou obnovou

doplňující

Extenzivní pastva ovcí, případně koní a skotu v okolí sporadického osídlení

doplňující

Minimální řídké osídlení, s jediným koncentrovaným sídlem Prášily

zásadní, určující

Rekreační objekty (chaty, penziony, restaurace, infocentrum) koncentrované v obci Prášily

významná

Obnova starých a výstavba některých nových objektů pro cestovní ruch v Prášilech

doplňující

Řídká síť silničních komunikací a síť lesních cest pro svoz dřeva

významná

Síť značených turistických cest, cyklostezek a informačních tabulí pro turisty a návštěvníky

doplňující