Šumava

Historické změny vegetace

Jaroslav Vojta

Cíle

Cílem bylo zjistit jakému typu využití krajiny koncem 19. století odpovídají současné biotopy zjištěné mapováním NATURA 2000.

Data a metody

Stav krajiny v polovině 19. století zobrazuí data vytvořená vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru. Mapa aktuální vegetace je přejata z mapování NATURA 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3). Obě vektorové vrstvy byly překryty (intersect). Jsou prezentovány generalizované mapy a grafy s vypočtenými podíly historického land use na současných biotopech NATURA 2000.

Výsledky: Travinná vegetace

Původ vegetace trávníků a vřesovišť je podobný jako v ostatních horských a podhorských oblastech. Většina současných mezofilních trávníků (zejména mezofilní ovsíkové louky a horské trojštětové louky) vznikla na úhorech bývalých polí. Kontinuální historii travních porostů mají zejména vlhkomilná společenstva těžko obdělávatelných stanovišť (vlhké pcháčové louky, vlhká tužebníková lada, střídavě vlhké bezkolencové louky). Podobně to platí pro rašeliniště, která však nejsou předmětem analýzy. Podobně travinná vegetace chudých půd nebo extrémních stanovišť (smilkové louky) se vyskytuje zejména na kontinuálních loukách a pastvinách, jen část z nich regenerovala na (chudých) polích. Z rozlohou významnějších typů bezlesí najdeme na dřívější lesní půdě pouze vřesoviště (T8.2).

Sumava louky zm

Mapa 1: Trávníky a vřesovišt podle NATURA 2000 na podkladě historického land use.

 

Sumava louky graf zm

Graf 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci trávníků a vřesovišť
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

biotop

lesy

pastviny a louky

pole

veřejné plochy

vodní plochy a toky

zahrady

zástavba

celková rozloha [m2]

T1.1

3.53%

19.53%

74.14%

2.73%

   

0.06%

807810.1

T1.10

100.00%

           

4925.2

T1.2

2.43%

31.03%

63.26%

2.89%

0.02%

0.04%

0.35%

745498.0

T1.3

72.76%

25.49%

 

1.71%

0.04%

   

38434.4

T1.5

9.99%

71.60%

13.54%

1.40%

3.11%

0.03%

0.34%

3463070.3

T1.6

6.90%

87.55%

0.79%

0.14%

4.39%

 

0.23%

159819.8

T1.9

8.32%

89.77%

1.28%

0.51%

   

0.12%

52644.6

T2.1

5.62%

94.38%

         

6678.0

T2.3

7.09%

46.56%

43.45%

2.37%

0.18%

0.02%

0.33%

4601233.5

T8.2

47.84%

35.82%

13.44%

1.86%

0.84%

 

0.21%

183006.5

celkem

8.49%

52.47%

35.43%

2.04%

1.24%

0.02%

0.31%

10063120.4

 

Tabulka 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci bezlesých biotopů.

 

Výsledky: Lesy

Většina lesů je ve zkoumané oblasti kontinuální, výjimkou jsou pouze květnaté bučiny (L5.1), které vznikly téměř z poloviny na bývalých loukách a pastvinách nebo na polích. Bory (L8.1) vznikly z poloviny na bývalých chudých travních porostech (nejspíše pastvinách). 

Sumava lesy zm

 Mapa 2: Lesní vegetace (L5.4) podle NATURA 2000 na podkladě historického land use.

 

Sumava lesy graf zm

Graf 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci mezofilních lesů
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

biotop

lesy

pastviny a louky

pole

veřejné plochy

vodní plochy a toky

zahrady

zástavba

celková rozloha [m2]

L5.1

52.01%

22.53%

21.80%

3.66%

     

23165.1

L5.4

87.54%

10.77%

1.26%

0.31%

0.11%

0.00%

0.01%

17353221.3

L8.1

50.12%

46.65%

1.78%

0.32%

1.13%

   

227516.4

L9.1

98.97%

0.79%

0.03%

0.03%

0.18%

   

19239402.0

L9.2

72.49%

25.71%

0.76%

0.22%

0.81%

 

0.01%

16834510.6

L9.3

100.00%

           

86865.2

celkem

86.77%

12.02%

0.67%

0.18%

0.36%

0.00%

0.01%

53764680.6

 

Tabulka 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci bezlesých biotopů.

 

Použitá literatura a zdroje

  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky - AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.
  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.