Šumava

Land cover flows

Land cover flows | Stabilní krajinné prvky | Struktura krajiny

Tomáš Janík

Nahlížení na změny krajinného pokryvu pomocí konceptu Land cover flows (v mapě a dále také jen jako LCF) umožňuje nejen získat informaci o kategoriálních změnách krajinného pokryvu, ale poskytuje i informaci o procesu, který proběhl (Feranec et al. 2010). Díky tomu lze proces identifikovat a interpretovat a také plochu, na které probíhá, kvantifikovat a lokalizovat (EEA 2007).

Cíle

Použitím LCF lze názorně vizualizovat a dále také interpretovat krajinné procesy probíhající v daném území mezi dvěma či více časovými horizonty. Cílem analýz LCF je tak interpretovat vývoj krajinného pokryvu ve sledovaném období. Protikladem k LCF, tedy k plochám, které se změnily (bylo změněno jejich využití), jsou stabilní plochy, které v prvním i druhém sledovaném časovém horizontu měly stejné využití.

Data a metody

Land cover flows byly hodnoceny na základě dat vytvořených vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru popisující stav krajiny v polovině 19. století a aktuální stav využití území byl vytvořen s využitím katastrálních map a aktuálního ortofota ČÚZK (blíže viz metodika v oddílu „Vývoj využití krajiny“). Tyto dva datové sety popisující využití krajiny v polovině 19. století a v současnosti (2018) vstupovaly do analýzy land cover flows.

Pro potřeby analýzy získala každá třída krajinného pokryvu svůj kód. V prostředí software ArcGIS 10.6 (ESRI) pak došlo k překryvu datové vrstvy znázorňující krajinný pokryv vektorizovaný z map Stabilního katastru a ze současnosti. Pomocí funkce Union byly obě vrstvy protnuté za vzniku nové datové vrstvy, která pro každou plochu (polygon) nese pomocí kódu informaci o využití krajiny z obou použitých zdrojových datových setů (Stabilní katastr, současnost). Díky tomu lze zjistit kde k jakým procesům došlo (kde se jaká třída proměnila v kterou) a také jak jsou plošně rozsáhlé. Kvůli velkému množství možných kombinací byly v mapě zobrazeny pouze LCF s rozlohou větší než 0,2 km2.

Výsledky

Šumavská krajina byla dříve více zemědělskou a obydlenou oblastí. Ve vybraném území se proměnilo necelých 30 % území. Po celou dobu dominoval zdejší krajině les. Nicméně opouštění a extenzifikace krajiny po zániku sídel a odsunu německých obyvatel v důsledku politických rozhodnutí po druhé světové válce vedla k zarůstání, ke zvyšování podílu rozlohy lesa, zejména změnou z trvalého travního porostu (23,3 km2) a orné půdy (3,5 km2). Z území úplně zmizela orná půda, dominantě proměněná ve zmíněný les a také trvalý travní porost (3,8 km2).Šumava

Tabulka 1 Land cover flows mezi podklady Stabilního katastru a současností. 

LCF

rozloha (km2)

rozloha (% území)

rozloha (% LCF)

trvalý travní porost -> lesní plochy

23,28

20,73

69,47

orná půda -> trvalý travní porost

3,75

3,34

11,20

orná půda -> lesní plochy

3,48

3,10

10,40

lesní plochy -> trvalý travní porost

0,68

0,61

2,03

ostatní plochy -> lesní plochy

0,53

0,47

1,58

lesní plochy -> ostatní plochy

0,41

0,36

1,21

trvalý travní porost -> ostatní plochy

0,36

0,32

1,07

vodní plochy -> lesní plochy

0,30

0,27

0,90

Literatura