Novomlýnské nádrže

Novomlýnské nádrže – zaniklá říční krajina údolní nivy Dyje

Charakteristika krajinného rázu | Zaniklá říční krajina údolní nivy Dyje

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Vodní dílo Nové Mlýny na jižní Moravě tvoří soustava 3 plošně rozsáhlých a relativně mělkých vodních nádrží na řece Dyji, postavených v letech 1975 – 1989. Nádrže o celkové vodní ploše 32,3 km2 zatopily unikátní a České republice neopakovatelnou nivní krajinu na dolním toku řeky Dyje, která tak nenávratně zanikla. V široké údolní nivě Dyje se vyskytoval komplex cenných lužních lesů, aluviálních luk a břehových porostů. Zanikly hodnotné nivní mokřadní, luční a lesní ekosystémy nadregionálního významu, v nichž se vyskytovalo mnoho vzácných druhů rostlin a živočichů, patřících do nejvyšších kategorií ohrožení v červených knihách.

Pod vodou zmizela důležitá archeologická naleziště a vesnice Mušov, z níž zůstal nad vodou jediný stavební prvek – kostel svatého Linharta.

Vznikl zde úplně nový, v regionu do té doby neznámý typ vodohospodářské krajiny, kde dominantním krajinným prvkem jsou rozsáhlé umělé vodní plochy a jejich hráze. Všechny 3 hráze jsou současně využité k dopravě – vedou po nich důležité silniční komunikace.

Přes nespornou a velmi citelnou ztrátu ekologických hodnot získala krajina novou atraktivitu, přitahuje mnoho návštěvníků a Novomlýnské nádrže se staly významnou destinací cestovního ruchu. Zásadní změna využití krajiny a krajinného rázu znamenala také nové příležitosti pro ekonomický rozvoj a pro podnikání obyvatel okolních obcí.