Novomlýnské nádrže

Místa paměti a paměťové instituce

Martina Tůmová

Paměťové instituce uchovávají a předávají informace o minulosti a proměnách místní krajiny. Zahrnují primárně muzea nebo samostatné stálé expozice, v širším významu pak archivy a sbírky, které obsahují a spravují související archivní dokumenty. Zejména muzea pak lze definovat jako instituce, které získávají, uchovávají a zkoumají; zprostředkují a vystavují hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, výchovy a potěšení (více viz Dolák 2013; Šobáňová 2012; Matero 2008).

Cíle

S využitím příkladu muzejních expozic vytvořit základní přehled a typologii paměťových institucí, které se nacházejí v širších hranicích zájmového území nebo se ve svých expozicích k zájmovému území vztahují.

Data a metody

Seznam paměťových institucí byl vytvořen zejména na základě rešerše elektronických informačních zdrojů. Z tohoto důvodu jej není možné považovat za zcela kompletní (existuje mnoho zejména soukromých sbírek, které se prostřednictvím internetu téměř neprezentují), avšak pro naplnění cílů projektu jej lze považovat za dostatečně validní.

V první fázi byla vytvořena databáze lokálních expozic vycházející z informací o českých muzeích poskytovaných Asociací muzeí a galerií ČR. Získané údaje byly dále doplněny informacemi dostupnými z popularizačních webových projektů „Do muzea!“ a „Muzeum.cz“. Ve druhé fázi byly expozice vyhledávány podle hlavních lokalit v zájmových územích, tedy podle větších měst s více než tisíci obyvateli. Výsledná databáze obsahuje bližší informace k jednotlivým paměťovým institucím – adresu, GPS lokalizaci, odkaz na web instituce.

Paměťové instituce (muzea a jednotlivé expozice) byly poté analyzovány s ohledem na zaměření expozic a sbírek, které jsou v nich uloženy a prezentovány veřejnosti. Expozice byly rozděleny do dvou základních kategorií:

  1. podle vztahu k přeměně krajiny v zájmovém území (v mapě vyjádřeny sklonem mapové značky) na ty, které:
  • se přímo vztahují k zájmovému území a prezentují minulost a proměny místní krajiny v zájmovém území;
  • nepřímo, resp. pouze volně, prezentují minulost a proměny krajiny v zájmovém území (např. městská muzea, neprezentují konkrétní proměnu krajiny).
  1. podle měřítkové úrovně (v mapě vyjádřeny velikostní mapové značky) na ty, které představují: 
  • instituce lokálního významu;
  • instituce regionálního významu.

V posledním kroku byly sbírky a expozice charakterizovány z obsahového hlediska a zaměření. Mapové značky pomocí barev zachycují maximálně tři nejtypičtější témata, kterým se expozice věnují.

 

Mapa: Muzejní expozice v zájmovém území Novomlýnské nádrže

mista pameti Boletice zmenseno

 

Tabulka: Přehled expozic zobrazených na mapě zájmového území

Lokalita

Název expozice

Webové stránky muzea / expozice

Dolní Věstonice

Regionální muzeum v Mikulově - Dolní Věstonice - život pod Pálavou

http://www.rmm.cz 

Pavlov

Regionální muzeum v Mikulově - Archeopark Pavlov

http://www.archeoparkpavlov.cz 

Mikulov

Regionální muzeum v Mikulově - zámek Mikulov

http://www.rmm.cz 

Hustopeče

Městské muzeum a galerie Hustopeče

http://www.muzeumhustopece.cz/main.php 

Dolní Dunajovice

Muzeum Zimní vrch

https://zimnivrch.wordpress.com/muzeum 

Vranovice

Muzeum vinařství Vranovice

https://www.moraviaconvention.cz/vranovice/13_42377_muzeum-vinarstvi-vranovice 

 

Výsledky

Zájmové území Novomlýnské nádrže charakterizuje celkem šest muzeí, z toho jedno přímo a pět nepřímo. Expozice v nich se věnují třem zásadním tématům (zatopené krajině, pravěku a vinařství), která jsou pro toto území typická. Veškeré informace návštěvníkům podává především Regionální muzeum v Mikulově, které řídí hned několik poboček. Jednou z nich je expozice v Dolních Věstonicích, která popisuje život pod Pálavou. Věnuje se především proměně krajiny v důsledku stavby Novomlýnských nádrží a přináší pohled na dnes zaniklé obce i život jejich obyvatel.

Další stěžejní téma pak tvoří archeologie, pálavská archeologická naleziště a v neposlední řadě i samotný nález tzv. Věstonické Venuše. Tomu se věnuje především druhá pobočka mikulovského muzea – Archeopark v Pavlově, který moderním způsobem v mnoha interaktivních expozicích představuje pravěké období.

Na problematiku vinařství se pak zaměřuje zejména centrála mikulovského muzea na zámku v Mikulově a muzea ve vinařských obcích Dolní Dunajovice a Vranovice. K těmto expozicím se úzce váže také téma lidových řemesel, která se zejména v souvislosti s pěstováním a zpracováním vína v této oblasti rozvíjela. Lidovým řemeslům, byť v odlišných souvislostech, se věnuje i Městské muzeum v Hustopečích. Toto město bylo v minulosti proslulé konáním trhů z důvodu jejich polohy při tzv. Uherské stezce. V expozicích se proto mohou návštěvníci seznámit s trhovými řády, prodejem hustopečského lékořicového zboží nebo malovaného nábytku.

Archivní materiály pro toto území najdeme zejména ve Státním okresním archivu v Břeclavi.

Použitá literatura a zdroje