Boletice Klet

Význam jednotlivých charakteristik krajinného rázu

Charakteristika krajinného rázu | Zaniklá rybniční krajina v dolním Podoubraví

Současný krajinný ráz | Význam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Charakteristika krajinného rázu

Význam charakteristiky

Nížinatý reliéf Čáslavské kotliny a široká niva Doubravy

zásadní, určující

Intenzivní zemědělské využívání, krajinná matrice tvořená ornou půdou uspořádanou do velkých půdních bloků

zásadní, určující

Lesní celky mozaikovitě uspořádaných převážně borových lesů na písčitých půdách

zásadní, určující

Morfologický výrazný zlomový svah Železných hor, omezující Čáslavskou kotlinu na východě a pohledově uzavírající východní horizont

zásadní, určující

Řeka Doubrava, která tvoří osu sledovaného území

významná

Tvrdá technická úprava řeky Doubravy od Habrkovic po ústí do Labe s vysokým habrkovickým a lanžovským jezem

významná

Tvrdě technicky upravené a napřímené malé vodní toky a odvodňovací kanály s lichoběžníkovým profilem

významná

Břehové porosty podél vodních toků

významná

Žehušická obora bílých jelenů jako rozsáhlá zelená struktura v intenzivně využívané krajině

významná

Koniferové školky u Žehušic

doplňující

Aktivní i zatopená pískovna u Žehušic

doplňující

Technická závlahová zařízení v nivě Doubravy

doplňující

Řeka Labe a labská niva s aluviálními loukami a lužními lesy jako výrazná zelená struktura, která ohraničuje území na severu

významná