Boletice Klet

Modely krajiny jádrových území

Markéta Potůčková, Eva Štefanová

Jádrové území tvoří katastry Žehušice, Horka u Žehušic, Horušice a Sulovice. Jedná se o zemědělsky intenzivně využívanou krajinu s patrnými známkami jejího dřívějšího využití pro rybníkářství v podobě zachovalých hrází. V jihozápadní části modelového území se nachází známá přírodní památka Žehušická obora.

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých leteckých snímků bylo vytvořit náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji od 30. let 20. století do současnosti. Vzhledem k faktu, že výsledky slouží výhradně pro interpretační účely a vizualizaci změn, byla metodika zpracování archivních snímků zjednodušena. Dílčí snímky byly umístěny do souřadnicového systému S-JTSK s využitím zpětného protínání (rovnic kolinearity) a vlícovacích bodů, jejichž souřadnice byly odečteny ze soudobého ortofota a výškového modelu dostupných z webové mapové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Pro účely zobrazení výškové členitosti území byl pak použit výškový vrstevnicový model ZABAGED.

Data a metody

A) Archivní letecké snímky

Letecké měřické snímky zachycující stav území v roce 1936 byly získány z Archivu leteckých měřických snímků ČÚZK. Černobílé snímky velikosti 18 cm x 18 cm byly naskenovány s rozlišením 0,015 mm. S výjimkou konstanty kamery uvedené na rámu snímku nebyly známy prvky vnitřní orientace (tj. poloha hlavního snímkového bodu a zkreslení objektivu) a pro další zpracování byly zanedbány. Vzhledem k interpretačnímu účelu užití byla vzniklá geometrická zkreslení akceptovatelná. Pro získání prvků vnější orientace byly v každém snímku nalezeny alespoň 4 body identifikovatelné jak v archivním snímku, tak v současném ortofotu. Pomocí rovnic kolinearity byly dopočteny souřadnice středu promítání a sklony snímků. Snímky byly dále ortorektifikovány nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Ten byl následně využit i pro 3D vizualizaci krajiny z roku 1936. Pro zpracování byl použit software PCI Geomatica, ArcMap a ArcScene.

B) Současné ortofoto

Současné ortofoto, které bylo získáno z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, je zobrazeno nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Pro zpracování byl využit software firmy ESRI.

Výsledky

Porovnáním 3D modelů ze 30. let 20. a druhé dekády 21. století lze dokumentovat zcelení zemědělsky obdělávaných ploch, ale jinak prakticky nezměněný zemědělský charakter studované krajiny bývalé rybniční soustavy dolního Podoubraví. Z mozaiky zemědělských ploch se vyjímá Žehušická obora s převládajícími loukami a lužním lesem. Severovýchodní část území zasahující do Železných hor je pokryta lesní plochou. Na snímcích je pozorovatelný rozdíl ve stáří porostů a nové výsadby. Bývalé velké rybníky, z nichž většina zanikla koncem 18. a počátkem 19. století, v krajině dodnes připomínají jejich dlouhé hráze, které se staly historickými krajinnými strukturami a jsou dokladem dřívějšího odlišného využívání krajiny.

caslavsko lms 1938  caslavsko orto 2019 
1938 2018

 

Čáslavsko v letech 1938 a 2018

Podkladová data © ČÚZK, Ortofoto ČR, 2017 / 2018 © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz.

Použitá literatura a zdroje