Boletice Klet

Současná zemědělsky intenzivně využívaná krajina Čáslavské kotliny v dolním Podoubraví prodělala v minulých stoletích velké změny. Pestrá krajina rybniční soustavy s vysokým podílem vlhkých a zamokřených luk, drobných lesíků a remízků byla nahrazena intenzivně využívanou zemědělskou krajinou s dominancí orné půdy organizované ve velkých půdních blocích. Bývalé velké rybníky v krajině dodnes připomínají jejich dlouhé hráze.

Zemědělské využití krajiny