Želivka

Zatopený dálniční most v Borovsku

Zatopený most v BorovskuVojslavický dvojmost | Zaniklá obec Zahrádka

Eva Štefanová, Miroslav Matthess 

Cíle

Cílem bylo vytvoření 3D modelu zatopeného protektorátního dálničního mostu podle dostupných archivních fotografií a jiných dostupných podkladů.

Borovský most je někdy označován jako Hitlerův most. Měl být součástí plánované dálnice Praha – Brno. Stavba začala v roce 1939, ale v roce 1942 byla přerušena z důvodů nedostatku finančních prostředků a most byl zakonzervován. Další práce pokračovaly po válce a v roce 1952 byl most zkolaudován. Když padlo rozhodnutí o vybudování vodní nádrže Švihov, bylo nezbytné změnit plánovanou trasu dálnice.  Napuštění nádrže v roce 1976 znamenalo zatopení téměř celého mostu. Jen malá část konstrukce mostu vystupuje asi 2 m na hladinu.

Borovský most leží v ochranném pásmu vodní nádrže a přístup k němu je zakázán.

borovsko foto 1   borovsko foto 2

Foto 1: Vrchol železobetonového oblouku a mostovkou,
foto J. Juřena, 2008. Zdroj: https://www.mosty-tunely.cz.

 

Foto 2:  Historická fotografie zobrazující rozteče
nosných vzpěr mostu. Zdroj: http://www.dalnice.cz.

Data a metody

Ke zpracování 3D modelu byla použita následující data:

 • historické fotografie a dobové pohlednice,
 • současné fotografie,
 • přehledové mapy ČR – Geoprohlížeč, Geoportál ČÚZK 2021.

Zpracování 3D modelu probíhalo v následujících krocích:

 • Modelování nosných oblouků dle dostupného popisu v článku Jandy (2014).
 • Modelování vozovky bylo provedeno na základě známých parametrů (šířky, délky) nosných oblouků. Výška byla určena podle současných fotografií.
 • Rozteče nosných vzpěr mostu byly určeny poměrem k již vytvořenému modelu z historických snímků.
 • Zábradlí mostu bylo modelováno dle současných fotografií.
 • Následně byla vymodelována krajnice vozovky.
 • Na závěr byla přidána textura mostu.

Pro zpracování 3D modelu byly použit program SketchUp.

Výsledky

borovsko pohled

Obr. 1: Boční pohled na 3D model mostu.

borovsko pohled2

Obr. 2: Boční pohled na 3D model mostu.

borovsko shora

Obr. 3: Pohled shora na 3D model mostu.

 

Použitá literatura a zdroje

Želivka

Vojslavický dvojmost - dvouposchoďový most přes řeku Želivku

Zatopený most v BorovskuVojslavický dvojmost | Zaniklá obec Zahrádka

Eva Štefanová, Daniela Dančejová 

Cíle

Cílem bylo vytvoření 3D modelu Vojslavického mostu podle dostupných archivních fotografií a jiných dostupných podkladů. Jde o technický unikát v ČR na 74,5 km dálnice D1 směrem na Brno přes řeku Želivku. Silnice ve spodním patře slouží jen k místní dopravě a vrchním patrem vede dálnice D1.

objekt

Obr. 1: Vymezení objektu pro modelování
Zdroj: https://www.mosty-tunely.cz

Data a metody

Ke zpracování 3D modelu byla použita následující data:

 • historické fotografie a dobové pohlednice,
 • současné fotografie,
 • přehledové mapy ČR – Geoprohlížeč, Geoportál ČÚZK 2021.

Zpracování 3D modelu probíhalo v následujících krocích:

 • Modelování nosných oblouků dle dostupného popisu v článku Jandy (2002).
 • Modelování vozovky bylo provedeno na základě známých parametrů (šířky, délky) nosných oblouků. Výška byla určena podle současných fotografií.
 • Rozteče nosných vzpěr mostu byly určeny poměrem k již vytvořenému modelu z historických snímků.
 • Zábradlí mostu bylo modelováno dle současných fotografií
 • Následně byla vymodelována krajnice vozovky.
 • Na závěr byla přidána textura mostu.

Pro zpracování 3D modelu byly použity program SketchUp.

Výsledky - srovnávací fotografie

borovsko foto 1   borovsko foto 2

Vojslavický dvojmost

 

Vojslavický dvojmost - 3D model

     
Fofo 2 1 voj   Fofo 2 2 voj
 Vojslavický dvojmost   Vojslavický dvojmost - 3D model 
     
Fofo 3 1 voj   Fofo 3 2 voj
 Vojslavický dvojmost    Vojslavický dvojmost - 3D model

 

Použitá literatura a zdroje

Želivka

Modely krajiny jádrových území

Markéta Potůčková, Eva Štefanová

Jádrové území modelové oblasti reprezentující krajinu říčního údolí změněnou výstavbou vodní nádrže tvoří katastry Borovsko a Horka (nad Sázavou). Vodní dílo Švihov na Želivce s rozlohou 1 603 ha je největší vodárenskou nádrží nejen v Česku, ale v celé střední Evropě. Je zásobárnou pitné vody pro Prahu a velkou část Středočeského kraje. Ráz krajiny změnila nejen samotná nádrž, ale i soustava menších představných nádrží Trnávka, Němčice, Sedlice sloužících k zachycení naplavenin a sedimentů před vodárenskou nádrží.

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých leteckých snímků bylo vytvořit náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji od 50. let 20. století do současnosti. Vzhledem k faktu, že výsledky slouží výhradně pro interpretační účely a vizualizaci změn, byla metodika zpracování archivních snímků zjednodušena. Dílčí snímky byly umístěny do souřadnicového systému S-JTSK s využitím zpětného protínání (rovnic kolinearity) a vlícovacích bodů, jejichž souřadnice byly odečteny ze soudobého ortofota a výškového modelu dostupných z webové mapové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (https://ags.cuzk.cz/av/).

Data a metody

A) Ortofoto z 50. let

Ortofota z roku 1953 byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí Cenia.

B) Archivní letecké snímky ze 90. let

Letecké měřické snímky zachycující stav území v roce 1990 pocházejí z Archivu leteckých měřických snímků ČÚZK. Černobílé snímky velikosti 23 cm x 23 cm byly naskenovány s rozlišením 0,015 mm. S výjimkou konstanty kamery uvedené na rámu snímku nebyly známy prvky vnitřní orientace (tj. poloha hlavního snímkového bodu a zkreslení objektivu) a pro další zpracování byly zanedbány. Vzhledem k interpretačnímu účelu užití byla vzniklá geometrická zkreslení akceptovatelná. Pro získání prvků vnější orientace byly v každém snímku nalezeny alespoň 4 body identifikovatelné jak v archivním snímku, tak v současném ortofotu. Pomocí rovnic kolinearity byly dopočteny souřadnice středu promítání a sklony snímků. Snímky byly dále ortorektifikovány nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Pro zpracování byl použit software PCI Geomatica a ArcMap.

C) Současné ortofoto

Současné ortofoto, které bylo získáno z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, je zobrazeno nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Pro zpracování byl využit software firmy ESRI.

Výsledky

Vodárenská nádrž Želivka-Švihov byla vybudovaná v letech 1965–1975. První ze snímků zachycuje zájmová katastrální území Borovsko a Horka v roce 1953. Zástavba Borovska se od dnešní vesnice, která je součástí obce Bernartice, rozprostírala i severovýchodním směrem. Tato část byla zatopena včetně tvrze ze 17. století. Zachoval se kostel sv. Petra a Pavla se zvonicí, který leží jen asi 50 m od vodní nádrže, bývalý hostinec a škola. Zajímavostí je průsek pro protektorátní dálnici viditelný na snímku z roku 1953 západně od Borovska, který dodnes připomíná torzo mostu. Dnešní dálnice D1 na dálnici protektorátní navazuje v jižní části katastru západně od kamenolomu Bernartice-Borovsko. Původní lom patrný na snímku z roku 1953 východně od současného místa těžby byl uzavřen v roce 1950. Současný lom je v provozu od poloviny 70. let 20. století.

Vodohospodářská funkce vodní nádrže změnila způsob obhospodařování krajiny. V blízkosti nádrže vznikl pás lesa s ochrannou funkcí. Vzhledem k prvnímu pásmu hygienické ochrany je území bez povolení nepřístupné. Na snímku z počátku 50. let je ještě patrná mozaika polí soukromého zemědělství, kterou po kolektivizaci nahradily zcelené lány. Kromě tohoto celonárodního fenoménu a zatopení údolí Želivky nedoznal ráz krajiny v katastru Horka zásadních změn kromě výrazného růstu zástavby obce Horka II, která z valné většiny slouží k rekreačním účelům. Výrazné změny nejsou patrné ani v období 1990–2019.

Zvětšit porovnání snímků 1953 a 2019 | Snímek z roku 1953 | Snímek z roku 2019

Zvětšit porovnání snímků 1990 a 2019 | Snímek z roku 1990 | Snímek z roku 2019

 Celkový pohled na katastrální území Borovsko a Horka. Podkladová data © ČÚZK* a CENIA.

* „Podkladová data (Ortofoto ČR, LMS) ČÚZK (dále data) smí být používána pouze v kontextu dalších vrstev mapového portálu. Data smí být používána pouze pro navigační a přehledové účely. Data nesmí být dále publikována nebo využívána v GIS aplikacích nebo systémech. Veškerá práva vyhrazena. K případnému jinému využití dat je nutný souhlas ČÚZK. Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Použitá literatura a zdroje

 • ŠAFÁŘ, Václav a Lenka TLAPÁKOVÁ. Alternative Methods of the Processing of Archival Aerial Photos. Geodetický a kartografický obzor / Geodetic and Cartographic Review, 2016, 62 (12), 253-257, ISSN 1805-7446.
 • Ortofoto z 50. let 20. století vytvořené v rámci projektu „Národní inventarizace kontaminovaných míst“, CENIA (2009–2012) https://www.cenia.cz/projekty/aktualni-projekty/nikm-2/
 • Letecké měřické snímky, Archiv leteckých snímků ČÚZK https://lms.cuzk.cz/lms/lms_prehl_05.html

Želivka

Náměstí zaniklé obce Zahrádka

Zatopený most v BorovskuVojslavický dvojmost | Zaniklá obec Zahrádka

Rostislav Berka, Lucie Kupková 

Cíle

Cílem bylo vytvořit 3D model náměstí zaniklé obce Zahrádka u Ledče nad Sázavou a vymodelovat nejdůležitější budovy, které byly centrem občanského života. Jedná se o kostel, obchod se smíšeným zbožím, občanskou záložnu, faru, hotel, obchod s průmyslovým zbožím a administrativní sídlo Státního statku. Model je dále rozšiřován o další objekty.

Data a metody

Ke zpracování 3D modelu byla použita následující data:

 • Vrstevnice map S-52, DMR-5G
 • SMO-5, archivní LMS, mapa evidence nemovitostí
 • Fotografie objektů pro tvorbu 3D modelů z archivu Spolku Přátelé Zahrádky, současné snímky

Zpracování 3D modelu probíhalo v následujících krocích:

 • Nejprve byl vyinterpolován digitální model terénu metodou TIN (následně převeden na rastr) v SW QGIS.
 • Zaniklé objekty byly modelovány z historických snímků jednosnímkovou fotogrammetrickou metodou s pomocí SW Blender a fotogrammetrického doplňku fSpy. Použity byly textury z volně dostupných knihoven textur, k jejich editaci posloužil SW Gimp.
 • Model Sochy Panny Marie byl vytvořen metodou Structure from Motion v SW Meshroom.
 • S využitím starých mapových podkladů byly vzniklé modely usazeny na DMT v Blenderu.

Výsledky

Výsledkem je fotorealistický model náměstí zaniklé obce Zahrádka u Ledče vizualizovaný pomocí služby Sketchfab.

Na stránkách Spolku Přátelé Zahrádky byla umístěna interaktivní mapa obce s bodovými značkami. Po rozkliknutí značky se zobrazí doplňující informace a fotografie, u kostela, fary, obchodu se smíšeným zbožím, Sochy Panny Marie, kašny a pomníku padlým je i interaktivní okno s příslušným 3D modelem.

Zahrádky   Zahrádky
Hostinec   Hostinec - 3D model
     
Fofo 2 1 voj   Zahrádky
 Hotel   Hotel - 3D model 
     
Fofo 3 1 voj   Fofo 3 2 voj
 Kostel    Kostel - 3D model
     
zahradky fara   zahradky prum zbozi
Fara - 3D model   Průmyslové zboží - 3D model
     
zahradky mnv   zahradky rozpracovany model
MNV - 3D model   Zahrádka - rozpracovaný 3D model

 

Použitá literatura a zdroje

 • ČÚZK – podkladová data: SMO-5, S-52, Mapa evidence nemovitostí, DMR-5G
 • Fotoarchiv Spolku Přátelé Zahrádky
 • GARCIA-GAGO, J., GOMEZ-LAHOZ, J., RODRÍGUEZ-MÉNDEZ, J., GONZÁLEZ-AGUILERA, D. (2014): Historical single image-based modeling: The case of Gobierna Tower, Zamora (Spain). Remote Sensing, 2, 6, 1085–1101.
 • VGHMÚř Dobruška: archivní letecké měřické snímky

Želivka

Prostorové modely prezentují převedení informací z reálného světa do digitální podoby. Prostorové modely krajiny předstatvují modely krajiny jádrových území a detailní fotorealistické modely částečně nebo zcela zaniklých objektů.

Prostorové modely krajiny