KH 1

Modely krajiny jádrových území

Markéta Potůčková, Eva Štefanová

Jádrové území tvoří katastry Kutné Hory, Sedlece a Kaňku. Tato území jsou od poloviny minulého století charakterizována rozšiřováním zástavby a změnami v obhospodařování zemědělské půdy. Část katastrálního území Kaňk pak byla poznamenána těžební činností (Rudné doly – těžba sfaleritu s příměsí stříbra a stopových prvků, např. kadmia či india).

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých leteckých snímků bylo vytvořit spojitý náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji od 50. let 20. století do současnosti. Vzhledem k faktu, že výsledky slouží výhradně pro interpretační účely a vizualizaci změn, byla metodika zpracování archivních snímků zjednodušena. Dílčí snímky byly umístěny do souřadnicového systému S-JTSK s využitím zpětného protínání (rovnic kolinearity) a vlícovacích bodů, jejichž souřadnice byly odečteny ze soudobého ortofota a výškového modelu dostupných z webové mapové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Pro účely zobrazení výškové členitosti území byl pak použit výškový vrstevnicový model ZABAGED.

Data a metody

A) Archivní letecké snímky

Letecké měřické snímky zachycující vývoj území v roce1990 byly získány z archivu VGHMÚř v Dobrušce. Černobílé snímky velikosti 23 cm x 23 cm byly naskenovány s rozlišením 15 μm. S výjimkou konstanty kamery uvedené na rámu snímku nebyly známy prvky vnitřní orientace (tj. poloha hlavního snímkového bodu a zkreslení objektivu) a pro další zpracování byly zanedbány. Vzhledem k interpretačnímu účelu užití byla vzniklá geometrická zkreslení akceptovatelná. Pro získání prvků vnější orientace byly v každém snímku nalezeny alespoň 4 body identifikovatelné jak v archivním snímku, tak v současném ortofotu. Pomocí rovnic kolinearity byly dopočteny souřadnice středu promítání a sklony snímků. Snímky byly dále ortorektifikovány nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Ten byl následně využit i pro 3D vizualizaci krajiny z roku 1990. Pro zpracování byl použit software PCI Geomatica, ArcMap a ArcScene.

B) Ortofoto z 50. let

Ortofota z roku 1954 byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí Cenia. Pro 3D vizualizaci byla promítnuta na výškový vrstevnicový model ZABAGED. Pro zpracování byl použit software ArcMap a ArcScene.

C) Současné ortofoto

Současné ortofoto dostupné pomocí webové mapové služby ČÚZK je zobrazeno nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Pro zpracování byl využit software firmy ESRI.

Výsledky

Vytvořené 3D modely znázorňují:

A) Vývoj území postiženého těžební činností na Kaňku

Zatímco prostor vlastního těžebního závodu se výrazně nemění, rok 1990 zachycuje plochu odkaliště na svahu Kaňku směrem k silnici I/38 (Kolín – Havlíčkův Brod). Na počátku 50. let bylo toto území zemědělsky využíváno. V současném snímku je patrný stav po rekultivaci odkaliště.

 

1954 1990 2018
 1 1954 KH det 50 zmenseno  2 1990 KH det lms zmenseno kh det dnes zmenseno 

 Pohled na Kaňk

B) (Sub)urbanizace v zázemí Kutné Hory.

Snímek z roku 1954 zachycuje tři prakticky oddělená sídla – Kutnou Horu, Sedlec a Kaňk. Na snímku z roku 1990 je patrný výsledek výstavby masivně probíhající od 70. let minulého století – s výjimkou zalesněné JZ části rozrůstání residenčních čtvrtí a výstavbu sídliště Na studních v SV části města, propojení Kutné Hory se Sedlcí. V 60. letech 20. století byl na JV okraji Kutné Hory na zelené louce vystavěn závod ČKD. Současný snímek potrhuje rozvoj suburbánních zón (mezi Kutnou Horou a Přítokami, Kutnou Horou a Kaňkem).

 

1954 1990 2018
 1 1954 kh vse 50 zmenseno  2 1990 kh vse LMS zmenseno kh vse dnes zmenseno 

 Katastrální území Kutná Hora, Kaňk a Sedlec

Použitá literatura a zdroje

  • ŠAFÁŘ, Václav a Lenka TLAPÁKOVÁ. Alternative Methods of the Processing of Archival Aerial Photos. Geodetický a kartografický obzor / Geodetic and Cartographic Review, 2016, 62 (12), 253-257, ISSN 1805-7446.
  • Ortofoto z 50. let 20. století vytvořené v rámci projektu „Národní inventarizace kontaminovaných míst“, CENIA (2009 – 2012).
  • Letecké měřické snímky, VGHMÚř v Dobrušce.
  • Ortofota a digitální model reliéfu 4G použitá k aktualizaci a opravám současné katastrální mapy – WMS služba ČÚZK.