KH 1

Historické změny vegetace

Jaroslav Vojta

Cíle

Cílem bylo zjistit jakému typu využití krajiny koncem 19. století odpovídají současné biotopy zjištěné mapováním NATURA 2000.

Data a metody

Stav krajiny v polovině 19. století zobrazuí data vytvořená vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru. Mapa aktuální vegetace je přejata z mapování NATURA 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3). Obě vektorové vrstvy byly překryty (intersect). Jsou prezentovány generalizované mapy a grafy s vypočtenými podíly historického land use na současných biotopech NATURA 2000.

Výsledky: Travinná vegetace

Nejcennější travní porosty se nacházejí v okolí vrchu Kaňk u Sedlce. Zejména na JV úpatí se zachovaly širokolisté teplomilné trávníky často na bývalých pastvinách, ale zarůstají i bývalá pole a sady. Dochází zde k zarůstání lokality křovinami. Jinde jsou na bývalých polích mapovány zejména ovsíkové louky.

KHbezlesi zmenseno

Mapa 1: Travinná vegetace (T1.1, T3.1, T3.4D, T6.1B)
podle NATURA 2000 na podkladě historického land use.

 

GrafKHBezlesi zmenseno

Graf 1: Zastoupení travinné vegetace podle historického land use

 

Výsledky: Lesy

Kontinuálních lesních porostů je na Kutnohorsku poskrovnu (viz "Dynamika krajinné struktury"), nepřekvapí proto, že většina současné lesní vegetace se vyskytuje na bývalé zemědělské půdě. V rámci mapování NATURA 2000 byly tyto porosty hodnoceny jako dubohabrové lesy. Podobně je tomu s porosty vzniklými na bývalých pastvinách. Specifická lesní stanoviště s chudšími půdami vznikla na starých výsypkách (na stabilním katastru mapovány jako neplodná půda). Naopak živinami bohaté lužní lesy vznikly v okolí vodních toků. Zde však nemusí jít vždy o nově vzniklé lesy, mohly existovat i v době mapování stabilního katastru a nemusely být zachyceny.

 
KHlesi zmesneno

Mapa 2: Lesní vegetace (L2.2, L3.1, L4, L6.5B, L7.1)
podle NATURA 2000 na podkladě historického land use

 

GrafKHLesy zmesneno

Graf 2: Zastoupení lesní vegetace podle historického land use

Použitá literatura a zdroje

  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky - AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.
  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.