KH 1

Land cover flows

Land cover flows | Stabilní krajinné prvky

Tomáš Janík

Nahlížení na změny krajinného pokryvu pomocí konceptu Land cover flows (v mapě a dále také jen jako LCF) umožňuje nejen získat informaci o kategoriálních změnách krajinného pokryvu, ale poskytuje i informaci o procesu, který proběhl (Feranec et al. 2010). Díky tomu lze proces identifikovat a interpretovat a také plochu, na které probíhá, kvantifikovat a lokalizovat (EEA 2007).

Cíle

Použitím LCF lze názorně vizualizovat a dále také interpretovat krajinné procesy probíhající v daném území mezi dvěma či více časovými horizonty. Cílem analýz LCF je tak interpretovat vývoj krajinného pokryvu ve sledovaném období. Dále byla provedena interpretace změny vegetace ve vybraných biotopech.

Data a metody

Land cover flows byly hodnoceny na základě dat vytvořených vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru popisující stav krajiny v polovině 19. století a aktuální stav využití území byl vytvořen s využitím katastrálních map a aktuálního ortofota ČÚZK (blíže viz metodika v oddílu „Vývoj využití území“). Tyto dva datové sety popisující využití krajiny v polovině 19. století a v současnosti (2018) vstupovaly do analýzy land cover flows.

Pro potřeby analýzy získala každá třída krajinného pokryvu svůj kód (viz tab. 1). V prostředí software ArcGIS 10.6 (ESRI) pak došlo k překryvu datové vrstvy znázorňující krajinný pokryv vektorizovaný z map Stabilního katastru a ze současnosti. Pomocí funkce Union byly obě vrstvy protnuté za vzniku nové datové vrstvy, která pro každou plochu (polygon) nese pomocí kódu informaci o využití krajiny z obou použitých zdrojových datových setů (Stabilní katastr, současnost). Díky tomu lze zjistit, kde k jakým procesům došlo (kde se jaká třída proměnila v kterou) a také jak jsou plošně rozsáhlé. Kvůli velkému množství možných kombinací byly v mapě zobrazeny pouze LCF s rozlohou větší než 0,2 km2.

Zhodnocení změn flóry a vegetace ve vybraných biotopech probíhalo pomocí terénního výzkumu.

Tabulka 1: Třídy krajinného pokryvu a jejich kódy

Krajinný pokryv

Legenda

Zastavěné plochy

1

Vodní plochy

2

Lesní plochy

3

Orná půda

4

Trvalý travní porost

5

Trvalé kultury

6

Opuštěná půda

7

Ostatní plochy

8

Výsledky

Krajinný pokryv se proměnil na celých 65 % rozlohy území, to představuje více než 14 km2 z celkových 21,6 km2 jádrového území.

Nejvýraznějším procesem je extenzifikace zemědělského využití krajiny. Orná půda se proměnila v trvalé kultury (3,2 km2), lesní plochy (1,5 km2), trvalý travní porost (1,1 km2) a část zůstává opuštěná (0,8 km2). Území bylo ale také urbanizováno, což se projevilo změnou z orné půdy na ostatní plochy, často nové silnice a cesty, zejména v rozšiřující se Kutné Hoře (2,4 km2) a samotnou zastavěnou plochu (0,8 km2).

Na území Kutnohorska tak převažují dva procesy – extenzifikace zemědělského využití krajiny, při které se orná půda mění na extenzivněji obdělávané plochy (trvalé kultury, lesní plochy, trvalý travní porost) a na druhou stranu probíhá urbanizace, rozšiřování stávajících sídel, především Kutné Hory.

KH LCF

  

Tabulka 2: Land cover flows mezi podklady Stabilního katastru a současností s rozlohou nad 0,2 km2. 

LCF

rozloha (km2)

rozloha (% území)

rozloha (% LCF)

z orné půdy na trvalé kultury

3,19

14,75

22,72

z orné půdy na ostatní

2,39

11,07

17,05

z orné půdy na lesní plochy

1,51

6,99

10,76

z orné půdy na trvalý travní porost

1,06

4,92

7,58

z orné půdy na zastavěné plochy

0,76

3,52

5,42

z orné půdy na opuštěnou

0,76

3,50

5,40

z trvalého travního porostu na lesní plochy

0,69

3,17

4,88

zornění půdy z trvalého travního porostu

0,47

2,16

3,33

z trvalého travního porostu na ostatní plochy

0,45

2,08

3,20

z trvalé kultury na ostatní plochy

0,40

1,84

2,83

z ostatní plochy na trvalé kultury

0,37

1,70

2,62

z trvalého travního porostu na trvalou kulturu

0,30

1,37

2,11

z ostatní plochy na lesní plochy

0,28

1,28

1,97

z trvalé kultury na zastavěné plochy

0,26

1,18

1,82

z trvalého travního porostu na opuštěnou půdu

0,21

0,97

1,50

Literatura