Karviná-Doly

Význam jednotlivých charakteristik krajinného rázu

Charakteristika krajinného rázu | Postmontánní krajina Karviné

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Charakteristika krajinného rázu

Význam charakteristiky

Rovinatý reliéf nízké planiny přecházející k východu do široké nivy řeky Olše

zásadní, určující

Četné antropogenní montánní, industriální, komunikační a litorální tvary reliéfu jako jsou haldy, výsypky zeminy, náspy, hráze a zpevněné industriální plošiny  

zásadní, určující

Převážně výrazně zelená krajina, zarostlá listnatými porosty lesů, hájů a křovin nové divočiny, často působící jako „země nikoho“

zásadní, určující

Četné menší i velké vodní plochy vyplňující mělké sníženiny vzniklé poklesy v důsledku poddolování, často obklopené mokřady a rákosovými porosty

zásadní, určující

Rozsáhlé areály bývalých dolů Darkov, ČSA, Lazy, Dukla, Doubrava, Barbora, Gabriela a další, napojené železničními vlečkami

zásadní, určující

Těžební a industriální artefakty ve volné krajině – konstrukce těžních věží, opuštěné výrobní a skladové haly a další opuštěné budovy, konstrukce a komunikace

zásadní, určující

Mohutné povrchově vedené potrubí produktovodů

významná

Četné povrchově vedené elektrické sítě a rozvodny

významná

Krajina v pohybu – zemní práce na rozsáhlých plochách zbavených vegetace

významná

Prvky nového sportovního a rekreačního využití území – golfové hřiště, cyklostezky, upravené pláže (Karvinské moře)

významná

Šikmý kostel svatého Petra z Alkantary se symbolickým významem

významná

Hřbitov Doly s českými, polskými i německými náhrobky a s památníky obětem důlních neštěstí

doplňující

Řeka Olše s napřímeným tokem s vysokými bočními protipovodňovými hrázemi a řadou nízkých jezů

významná

Moderní frekventovaná komunikace Ostravská, protínající celé území a spojující Karvinou s Ostravou

významná

Město Karviná s historickým jádrem ve Fryštátu a novými sídlišti na severní a východní straně (mimo jádrové území)

významná (pro jádrové území není určující)

Kostel Povýšení sv. Kříže a bělostný zámek Fryštát

doplňující

Rozsáhlý Park Boženy Němcové e Fryštátu

doplňující

Lázně Darkov a Darkovský most přes řeku Olši

doplňující