Karviná-Doly

Historické změny vegetace

Jaroslav Vojta

Cíle

Cílem bylo zjistit jakému typu využití krajiny koncem 19. století odpovídají současné biotopy zjištěné mapováním NATURA 2000.

Data a metody

Stav krajiny v polovině 19. století zobrazuí data vytvořená vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru.

Mapa aktuální vegetace je přejata z mapování NATURA 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3). Obě vektorové vrstvy byly překryty (intersect). Jsou prezentovány generalizované mapy a grafy s vypočtenými podíly historického land use na současných biotopech NATURA 2000.

Výsledky: Travinná vegetace

Travinné biotopy se v mapování Natura 2000 ve studované oblasti nevyskytují, analýza proto nemohla být provedena. Bezlesí je reprezentováno mokřadní a vodní vegetací, zejména rákosinami a to i na odkalištích (obr 1).

Karviná-Doly

Obr. 1: Rákosina v odkališti (1.7.2015) 

Výsledky: Lesy

Většina lesních biotopů Natura 2000 roste na svém místě minimálně od poloviny 19. stol. Část vznikla na bývalé orné půdě. V případě Karvinska je tento údaj ovšem zavádějící, protože většina této orné půdy byla, ještě než zarostla lesem, narušena nebo zcela transformována činnostmi souvisejícími s těžbou.

Karviná-Doly

 Mapa 1: Lesní vegetace (viz tabulka 1) podle NATURA 2000 na podkladě historického land use.

 

Karviná-Doly

Graf 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci mezofilních lesů
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

biotop

lesy

pastviny a louky

pole

ostatní

vodní plochy

zahrady

Celková rozloha [m2]

L1

   

97.0%

3.0%

   

1599.8

L2.2

15.7%

8.0%

72.6%

1.7%

1.0%

0.8%

238022.9

L2.4

 

94.7%

5.3%

     

2262.1

L3.2

90.2%

1.3%

8.2%

0.2%

   

306340.4

L5.1

99.9%

0.1%

       

25434.6

L5.4

95.8%

0.7%

3.0%

0.4%

   

337740.2

podíl na celkové rozloze

72.7%

3.0%

23.0%

0.7%

0.3%

0.2%

911400.0

 

Tabulka 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci lesních biotopů.

 

Použitá literatura a zdroje

  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky - AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.
  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.