Karviná-Doly

Místa paměti a paměťové instituce

Martina Tůmová

Paměťové instituce uchovávají a předávají informace o minulosti a proměnách místní krajiny. Zahrnují primárně muzea nebo samostatné stálé expozice, v širším významu pak archivy a sbírky, které obsahují a spravují související archivní dokumenty. Zejména muzea pak lze definovat jako instituce, které získávají, uchovávají a zkoumají; zprostředkují a vystavují hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, výchovy a potěšení (více viz Dolák 2013; Šobáňová 2012; Matero 2008).

Cíle

S využitím příkladu muzejních expozic vytvořit základní přehled a typologii paměťových institucí, které se nacházejí v širších hranicích zájmového území nebo se ve svých expozicích k zájmovému území vztahují.

Data a metody

Seznam paměťových institucí byl vytvořen zejména na základě rešerše elektronických informačních zdrojů. Z tohoto důvodu jej není možné považovat za zcela kompletní (existuje mnoho zejména soukromých sbírek, které se prostřednictvím internetu téměř neprezentují), avšak pro naplnění cílů projektu jej lze považovat za dostatečně validní.

V první fázi byla vytvořena databáze lokálních expozic vycházející z informací o českých muzeích poskytovaných Asociací muzeí a galerií ČR. Získané údaje byly dále doplněny informacemi dostupnými z popularizačních webových projektů „Do muzea!“ a „Muzeum.cz“. Ve druhé fázi byly expozice vyhledávány podle hlavních lokalit v zájmových územích, tedy podle větších měst s více než tisíci obyvateli. Výsledná databáze obsahuje bližší informace k jednotlivým paměťovým institucím – adresu, GPS lokalizaci, odkaz na web instituce.

Paměťové instituce (muzea a jednotlivé expozice) byly poté analyzovány s ohledem na zaměření expozic a sbírek, které jsou v nich uloženy a prezentovány veřejnosti. Expozice byly rozděleny do dvou základních kategorií:

  1. podle vztahu k přeměně krajiny v zájmovém území (v mapě vyjádřeny sklonem mapové značky) na ty, které:
  • se přímo vztahují k zájmovému území a prezentují minulost a proměny místní krajiny v zájmovém území;
  • nepřímo, resp. pouze volně, prezentují minulost a proměny krajiny v zájmovém území (např. městská muzea, neprezentují konkrétní proměnu krajiny).
  1. podle měřítkové úrovně (v mapě vyjádřeny velikostní mapové značky) na ty, které představují: 
  • instituce lokálního významu;
  • instituce regionálního významu.

V posledním kroku byly sbírky a expozice charakterizovány z obsahového hlediska a zaměření. Mapové značky pomocí barev zachycují maximálně tři nejtypičtější témata, kterým se expozice věnují.

 

Mapa: Muzejní expozice v zájmovém území Karviná-Doly

Karviná-Doly

 

Tabulka: Přehled expozic zobrazených na mapě zájmového území

Lokalita

Název expozice

Webové stránky muzea / expozice

Ostrava

1. Hornické muzeum a Landek park

http://www.landekpark.cz

 

5. Ostravské muzeum

http://www.ostrmuz.cz

 

7. Důl Michal

http://www.dul-michal.cz

 

6. Keltičkova kovárna

http://keltickovakovarna.cz

 

2. Hasičské muzeum Ostrava

http://muzeum.hzsmsk.cz

 

4. Muzeum hraček Ostrava

http://www.muzeumhracekostrava.cz

 

3. Muzeum a galerie Mlejn

http://www.mlejn.com

Bohumín

Vojenská technika IRONCLAD, z.s.

http://vti.vojenskatechnika.net

Petřvald

Technické muzeum

http://www.muzeumct.cz

Paskov

Muzeum panství Paskov

https://www.mesto-paskov.cz/kultura-a-volny-cas/zamek-paskov/muzeum-a-vystavy/

Šenov

Šenovské muzeum

http://www.kmsenov.wz.cz

Sedliště

Muzeum Lašská jizba

http://www.obecsedliste.cz

Havířov

8. Muzeum Těšínska - Musaion

http://www.muzeumct.cz

 

9. Kotulova dřevěnka

http://www.muzeumct.cz

 

10. Památník životické tragédie

http://www.muzeumct.cz

Karviná

Muzeum Těšínska - Karviná

http://www.muzeumct.cz

Chotěbuz

Archeopark - Muzeum Těšínska

http://www.muzeumct.cz

Český Těšín

12. Muzeum Těšínska

http://www.muzeumct.cz

 

11. Hasičské muzeum Český Těšín

 

Třanovice

Muzeum Jiřího Třanovského

https://tranovice.sceav.cz/2014/04/pamatnik-jiriho-tranovskeho

 

Výsledky

V zájmovém území Karviná je možné navštívit celkem dvacet muzeí. Postmontánní a postindustriální krajině česko-polského pomezí se věnuje většina z nich – hornictví patři mezi typické hospodářské odvětví této oblasti dodnes. Kromě ostravských muzeí tvoří klíčové muzeum této oblasti Muzeum Těšínska. Jeho hlavní sídlo se nachází v Českém Těšíně, ale po celém regionu má několik dalších poboček.

V budově muzea v Českém Těšíně najdeme představení historie regionu v širších souvislostech, s ohledem na krajinu, hmotnou kulturu i tradice této oblasti. Z dalších poboček pod toto regionální muzeum spadá Archeopark v Chotěbuzi, který přibližuje pravěké a raně středověké období Těšínského Slezska. Dále pak Kotulova dřevěnka v Havířově, v níž se návštěvníci seznámí s lidovou architekturou (roubenými stavbami) a každodenním životem obyvatel Těšínska na přelomu 19. a 20. století. Mezi tradiční činnosti patřilo zejména zemědělství, které reprezentují ukázky nástrojů, nádobí i dalšího vybavení.

Zcela jiné expozice přináší další pobočka Muzea Těšínska – Památník životické tragédie v Životicích. Ten se věnuje nacistické likvidační akci, v níž zahynulo mnoho životických obyvatel. K Muzeu Těšínska až do počátku roku 2020 patřily i další pobočky – Musaion a Technické muzeum v Petřvaldě, která však nyní spravují jednotlivé obce.

Zajímavé expozice vedle hornických přináší také dvě hasičská muzea – v Ostravě a Českém Těšíně, která přibližují dějiny hasičství nejen na tomto území. Prezentují ukázky historické hasičské techniky i hasičských vozidel a pomocí modelů znázorňují také zásahy hasičů u jednotlivých typů nehod.

Archivní dokumenty pro oblast Karvinska je možné čerpat přímo ze Státního okresního archivu v Karviné, popř. specializovaných báňských archivech.

Použitá literatura a zdroje