Karviná-Doly

Land cover flows

Land cover flows | Stabilní krajinné prvky | Struktura krajiny

Tomáš Janík

Nahlížení na změny krajinného pokryvu pomocí konceptu Land cover flows (v mapě a dále také jen jako LCF) umožňuje nejen získat informaci o kategoriálních změnách krajinného pokryvu, ale poskytuje i informaci o procesu, který proběhl (Feranec et al. 2010). Díky tomu lze proces identifikovat a interpretovat a také plochu, na které probíhá, kvantifikovat a lokalizovat (EEA 2007).

Cíle

Použitím LCF lze názorně vizualizovat a dále také interpretovat krajinné procesy probíhající v daném území mezi dvěma či více časovými horizonty. Cílem analýz LCF je tak interpretovat vývoj krajinného pokryvu ve sledovaném období. Protikladem k LCF, tedy k plochám, které se změnily (bylo změněno jejich využití), jsou stabilní plochy, které v prvním i druhém sledovaném časovém horizontu měly stejné využití.

Data a metody

Land cover flows byly hodnoceny na základě dat vytvořených vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru popisující stav krajiny v polovině 19. století a aktuální stav využití území byl vytvořen s využitím katastrálních map a aktuálního ortofota ČÚZK (blíže viz metodika v oddílu „Vývoj využití krajiny“). Tyto dva datové sety popisující využití krajiny v polovině 19. století a v současnosti (2018) vstupovaly do analýzy land cover flows.

Pro potřeby analýzy získala každá třída krajinného pokryvu svůj kód. V prostředí software ArcGIS 10.6 (ESRI) pak došlo k překryvu datové vrstvy znázorňující krajinný pokryv vektorizovaný z map Stabilního katastru a ze současnosti. Pomocí funkce Union byly obě vrstvy protnuté za vzniku nové datové vrstvy, která pro každou plochu (polygon) nese pomocí kódu informaci o využití krajiny z obou použitých zdrojových datových setů (Stabilní katastr, současnost). Díky tomu lze zjistit kde k jakým procesům došlo (kde se jaká třída proměnila v kterou) a také jak jsou plošně rozsáhlé.

Výsledky

Vybrané území Karviné prošlo velkou přeměnou, celkem se změnilo 77,4 % území. Původně zemědělská krajina s dominancí orné půdy se nejprve proměnila v krajinu těžební a nyní po ukončení těžby krajina zarůstá. Proto plošně nejrozsáhlejšími změnami jsou proměny v lesní plochy, trvalé travní porosty, opuštěné půdu a ostatní plochy či doly a další kategorie značící lidskou činnost. Orná půda téměř úplně vymizela na úkor těchto kategorií a nyní jsou dominantním pokryvem lesní plochy.
Karviná-Doly

Tabulka 1 Land cover flows mezi podklady Stabilního katastru a současností. 

 LCF větší než 0,2 km2

 Rozloha km

 Rozloha % LCF 

 Rozloha % území 

 orná půda -> lesní plochy

2,84

28,31

21,91

 orná půda -> trvalý travní porost

1,77

17,66

13,66

 orná půda -> ostatní plochy

0,64

6,38

4,94

 trvalý travní porost -> lesní plochy

0,55

5,46

4,22

 orná půda -> aktivní důl

0,44

4,40

3,40

 orná půda -> opuštěná půda

0,43

4,27

3,30

 lesní plochy -> trvalý travní porost 

0,42

4,16

3,22

 orná půda -> odkaliště

0,35

3,51

2,71

 orná půda -> opuštěný důl

0,32

3,14

2,43

 lesní plochy -> ostatní plochy

0,26

2,60

2,01

 vodní plochy -> lesní plochy

0,24

2,34

1,81

Literatura