kacina

Zemědělský půdní fond

Zemědělský půdní fond (zemědělská půda) je jedna ze základních kategorií struktury půdního fondu každého území. Dalšími kategoriemi jsou lesní plochy (lesy) a ostatní (zastavěné plochy, vodní plochy, komunikace apod.) Zemědělský půdní fond, tedy souhrn všech zemědělsky využívaných ploch, tvoří orná půda, trvalé travní porosty (louky a pastviny) a trvalé kultury (chmelnice, vinice, ovocné sady). Zastoupení jednotlivých složek zemědělského půdního fondu je ovlivněno přírodními podmínkami daného území.

Rozdíly ve vnitřní struktuře půdního fondu, jakož i jeho vývojové proměny, jsou způsobeny jednak přírodními podmínkami daného území, jednak působením člověka, tedy způsobem, jakým dané území využívá. Struktura půdního fondu tak vypovídá o vzájemném vlivu přírodní a socioekonomické sféry v území.

OP 1845 1948 zmenseno OP 1948 1990 zmenseno OP 1990 2000 zmenseno

Vývoj rozlohy orné půdy v Česku (1845–1948)
Index vývoje orné půdy, stav v roce 1845 je 100 %.
Zdroj dat: databáze LUCC Czechia.

Vývoj rozlohy orné půdy v Česku (1948–1990)
Index vývoje orné půdy, stav v roce 1948 je 100 %.
Zdroj dat: databáze LUCC Czechia.

Vývoj rozlohy orné půdy v Česku (1990–2000)
Index vývoje orné půdy, stav v roce 1990 je 100 %.
Zdroj dat: databáze LUCC Czechia.

 TTP 1845 1948 zmenseno  TTP 1948 1990 zmenseno  TTP 1990 2000 zmenseno

Vývoj rozlohy trvalých travních porostů (TTP)
v Česku v období 1845–1948

Index vývoje TTP, stav v roce 1845 je 100 %.
Zdroj dat: databáze LUCC Czechia.

Vývoj rozlohy trvalých travních porostů (TTP)
v Česku v období 1948–1990

Index vývoje TTP, stav v roce 1948 je 100 %.
Zdroj dat: databáze LUCC Czechia.
Vývoj rozlohy trvalých travních porostů (TTP)
v Česku v období 1990–2000

Index vývoje TTP, stav v roce 1990 je 100 %.
Zdroj dat: databáze LUCC Czechia.
   LP 1845 2000 zmenseno  
  Vývoj rozlohy lesních ploch
v Česku v období 1845–2000

Index vývoje lesních ploch, stav v roce 1845 je 100 %.
Zdroj dat: databáze LUCC Czechia.
 

Cíle

Cílem je dokumentovat vývojové změny v rozloze a vnitřní struktuře zemědělského půdního fondu v modelových územích. Hodnoceny jsou zejména změny v rozloze dvou hlavních kategorií zemědělského půdního fondu, tedy orné půdy a trvalých travních porostů.

Data a metody

Pro hodnocení změn v rozloze a vnitřní struktuře zemědělského půdního fondu byla použita databáze LUCC Czechia, která byla vytvořena na Geografické sekci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlov v Praze.

Výsledky

Kvalitním přírodním podmínkám pro zemědělské hospodaření odpovídají vysoké podíly orné půdy na rozloze většiny katastrů, kdy maxima kolem 80 % na rozloze katastru je dosahováno od roku 1896 prakticky dodnes. Na severovýchodě a jihu zájmové oblasti měly některé katastry v roce 1896 nejmenší podíl orné půdy kolem 40–45 %, dnes se minimální podíl orné půdy u některých katastrů dostal až pod 20 % jejich výměry. To dokumentuje diferencovaný úbytek rozlohy orné půdy v modelovém území, v nejúrodnějších katastrech se dlouhodobě podíl orné půdy pohybuje kolem 80 %, zatímco v méně kvalitních podmínkách se k dnešku dostal až pod 20 % rozlohy katastru. T

omuto trendu a kvalitě přírodních podmínek na většině území odpovídá dlouhodobě klesající podíly trvalých travních porostů v nejúrodnějších katastrech. Na méně úrodných katastrech je podíl trvalých travních porostů vyšší, nicméně i zde je patrný pokles významu trvalých travních porostů prakticky v celém sledovaném období 1845–2010. Tento vývoj byl ovlivněn především změnami v organizaci a struktuře zemědělských aktivit v úrodných oblastech Česka. Zároveň musíme zdůraznit, že data po roce 1990 ne vždy odpovídají stavu v terénu, protože část opuštěné orné půdy zůstala ladem a samovolně zarostla travinami a náletem. Na úrovni Česka dosahoval podíl takto nevyužívané orné půdy (2004) až téměř půl milionu hektarů, dnes to bude podstatně méně. Je zřejmé, že k této diskrepanci dat Katatrálního úřadu a faktického stavu rozsahu orné půdy a trvalých travních porostů ovlivnil i oblast Kačiny.

Vzhledem k charakteru území je rozloha lesních ploch v oblasti Kačiny velmi rozdílná. Zhruba polovina katastrů vykazuje dlouhodobě podíl lesních ploch na úrovni pod 10 % rozlohy katastru, na severovýchodě v méně kvalitních podmínkách je podíl lesních ploch nadpoloviční z výměry katastru.

ZPF 1OP kačina zmenseno ZPF 2TTP kačina zmenseno ZPF 3lesy kačina zmenseno

Podíl orné půdy na výměře
zemědělského půdního fondu (v %)

Podíl trvalých travních porostů
na výměře zeměděl. půdního fondu (v %)

Podíl lesních ploch na celkové
výměře katastru (v %)

Literatura

  • BIČÍK, I. a kol. (2010): Vývoj využití ploch v Česku. Edice Geographica, sv. 3, ČGS, Praha.
  • BIČÍK, I., KUPKOVÁ, L., JELEČEK, L., KABRDA, J., ŠTYCH, P., JANOUŠEK, Z., WINKLEROVÁ, J. (2015): Land Use Changes in the Czech Republic 1845–2010. Springer.
  • Databáze LUCC Czechia. Přírodovědecká fakulta UK, Praha.