kacina

Místa paměti a paměťové instituce

Martina Tůmová

Paměťové instituce uchovávají a předávají informace o minulosti a proměnách místní krajiny. Zahrnují primárně muzea nebo samostatné stálé expozice, v širším významu pak archivy a sbírky, které obsahují a spravují související archivní dokumenty. Zejména muzea pak lze definovat jako instituce, které získávají, uchovávají a zkoumají; zprostředkují a vystavují hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, výchovy a potěšení (více viz Dolák 2013; Šobáňová 2012; Matero 2008).

Cíle

S využitím příkladu muzejních expozic vytvořit základní přehled a typologii paměťových institucí, které se nacházejí v širších hranicích zájmového území nebo se ve svých expozicích k zájmovému území vztahují.

Data a metody

Seznam paměťových institucí byl vytvořen zejména na základě rešerše elektronických informačních zdrojů. Z tohoto důvodu jej není možné považovat za zcela kompletní (existuje mnoho zejména soukromých sbírek, které se prostřednictvím internetu téměř neprezentují), avšak pro naplnění cílů projektu jej lze považovat za dostatečně validní.

V první fázi byla vytvořena databáze lokálních expozic vycházející z informací o českých muzeích poskytovaných Asociací muzeí a galerií ČR. Získané údaje byly dále doplněny informacemi dostupnými z popularizačních webových projektů „Do muzea!“ a „Muzeum.cz“. Ve druhé fázi byly expozice vyhledávány podle hlavních lokalit v zájmových územích, tedy podle větších měst s více než tisíci obyvateli. Výsledná databáze obsahuje bližší informace k jednotlivým paměťovým institucím – adresu, GPS lokalizaci, odkaz na web instituce.

Paměťové instituce (muzea a jednotlivé expozice) byly poté analyzovány s ohledem na zaměření expozic a sbírek, které jsou v nich uloženy a prezentovány veřejnosti. Expozice byly rozděleny do dvou základních kategorií:

  1. podle vztahu k přeměně krajiny v zájmovém území (v mapě vyjádřeny sklonem mapové značky) na ty, které:
  • se přímo vztahují k zájmovému území a prezentují minulost a proměny místní krajiny v zájmovém území;
  • nepřímo, resp. pouze volně, prezentují minulost a proměny krajiny v zájmovém území (např. městská muzea, neprezentují konkrétní proměnu krajiny).
  1. podle měřítkové úrovně (v mapě vyjádřeny velikostní mapové značky) na ty, které představují: 
  • instituce lokálního významu;
  • instituce regionálního významu.

V posledním kroku byly sbírky a expozice charakterizovány z obsahového hlediska a zaměření. Mapové značky pomocí barev zachycují maximálně tři nejtypičtější témata, kterým se expozice věnují.

 

Mapa: Muzejní expozice v modelovém území Kačina

mista pameti Kačina zmenseno

 

Tabulka: Přehled expozic zobrazených na mapě zájmového území

Lokalita

Název expozice

Webové stránky muzea / expozice

Kačina

Národní zemědělské muzeum – Muzeum českého venkova

https://www.nzm.cz/muzeum-ceskeho-venkova-zamek-kacina

https://www.kacina.cz

Čáslav

Národní zemědělské muzeum – Muzeum zemědělské techniky

https://www.nzm.cz/muzeum-zemedelske-techniky-caslav

Městské muzeum Čáslav

http://muzeumcaslav.cz/muzeum

Kolín

Regionální muzeum v Kolíně

http://www.muzeumkolin.cz

 

Výsledky

Krajina zájmového území Kačina měla do poloviny 19. století a nástupu industrializace charakter venkovské zemědělské krajiny. Její část v bezprostředním okolí zámku Kačina však byla přetvořena do podoby feudální komponované krajiny splňující dobové estetické nároky. Přiblížení podoby života v předprůmyslové zemědělské krajině se primárně věnuje expozice v jedné z poboček Národního zemědělského muzea, která sídlí přímo v prostorách zámku Kačina. Muzeum českého venkova prezentuje historii života na venkově, resp. na panství rodu Chotků v 19. století. V četných výstavách se věnuje architektuře, krajině, významným osobnostem i životu prostých lidí.

Druhá pobočka Národního zemědělského muzea – Muzeum zemědělské techniky – se nachází v nedaleké Čáslavi a k zájmovému území se nepřímo vztahuje také. Představuje zemědělské a lesnické stroje různého druhu. Mimo něj je v Čáslavi také městské muzeum, které zahrnuje expozice věnované tradičním regionálním tématům od archeologických, přes přírodovědná až po národopisná. Zajímavostí muzea v Čáslavi je pak expozice středověkého města, jejíž součástí jsou dochované řemeslné předměty ze 13. až 17. století. Poslední muzeum, které se nepřímo vztahuje k zájmovému území Kačina, najdeme v Kolíně. Regionální muzeum v Kolíně, které se nachází v několika významných historických budovách města, přináší návštěvníkům informace zejména o středověké architektuře. S přeměnou krajiny zájmového území proto souvisí pouze v širším kontextu. Jednou z významných expozic muzea je rekonstrukce bitvy u Kolína, která se odehrála v době tzv. slezských válek v polovině 18. století. Tato expozice přibližuje dobu vlády císařovny Marie Terezie, způsob válčení a zbraně a nástroje v té době užívané.

Archivní dokumenty ze zájmového území Kačina jsou uloženy především v archivu Národního zemědělského muzea (pobočka v Praze) a Státním okresním archivu v Kutné Hoře.

Použitá literatura a zdroje