kacina

Modely krajiny jádrových území

Markéta Potůčková, Eva Štefanová

Jádrové území tvoří katastry Nové Dvory u Kutné Hory, Svatý Mikuláš a Rohozec u Žehušic. Ráz této o krajinářsky kultivované oblasti s centrem v oboře obklopující zámek Kačina byl narušen v období kolektivizace zemědělství ve 2. polovině 20. století. Dnešní úpravy vedou k alespoň částečné obnově původní krajinné struktury.

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých leteckých snímků bylo vytvořit spojitý náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji od 50. let 20. století do současnosti. Vzhledem k faktu, že výsledky slouží výhradně pro interpretační účely a vizualizaci změn, byla metodika zpracování archivních snímků zjednodušena. Dílčí snímky byly umístěny do souřadnicového systému S-JTSK s využitím zpětného protínání (rovnic kolinearity) a vlícovacích bodů, jejichž souřadnice byly odečteny ze soudobého ortofota a výškového modelu dostupných z webové mapové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Pro účely zobrazení výškové členitosti území byl pak použit výškový vrstevnicový model ZABAGED.

Data a metody

A) Archivní letecké snímky

Letecké měřické snímky zachycující stav území v roce 1990 byly získány z archivu VGHMÚř v Dobrušce. Černobílé snímky velikosti 23 cm x 23 cm byly naskenovány s rozlišením 15 μm. S výjimkou konstanty kamery uvedené na rámu snímku nebyly známy prvky vnitřní orientace (tj. poloha hlavního snímkového bodu a zkreslení objektivu) a pro další zpracování byly zanedbány. Vzhledem k interpretačnímu účelu užití byla vzniklá geometrická zkreslení akceptovatelná. Pro získání prvků vnější orientace byly v každém snímku nalezeny alespoň 4 body identifikovatelné jak v archivním snímku, tak v současném ortofotu. Pomocí rovnic kolinearity byly dopočteny souřadnice středu promítání a sklony snímků. Snímky byly dále ortorektifikovány nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Ten byl následně využit i pro 3D vizualizaci krajiny z roku 1990. Pro zpracování byl použit software PCI Geomatica, ArcMap a ArcScene.

B) Ortofoto z 50. let

Ortofota z roku 1954 byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí Cenia. Pro 3D vizualizaci byla promítnuta na výškový vrstevnicový model ZABAGED. Pro zpracování byl použit software ArcMap a ArcScene.

C) Současné ortofoto

Současné ortofoto dostupné pomocí webové mapové služby ČÚZK je zobrazeno nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Pro zpracování byl využit software firmy ESRI.

Výsledky 

 kacina 50 zmenseno  kacina LMS zmenseno kacina 2018 zmenseno 
1954 1990 2018

 

Nové Dvory u Kutné Hory, Svatý Mikuláš a Rohozec u Žehušic

 

Porovnáním 3D modelů z počátku 50. a 90. let lze dokumentovat zcelení zemědělsky obdělávaných ploch, zarůstání kačinského parku a obory, rozšíření zástavby v Nových Dvorech a Svatém Mikuláši. V současném ortofoto jsou parné zejména parkové úpravy v okolí zámku Kačina. 

 kacina det 50 zmenseno  kacina det LMS zmenseno kacina det 2018 zmenseno 
1954 1990 2018

 

Zámek Kačina s přilehlou oborou, obec Svatý Mikuláš a zemědělská krajina
mezi Svatým Mikulášem a Rohozcem u Žehušic

Použitá literatura a zdroje