kacina

Land cover flows

Land cover flows | Stabilní krajinné prvky

Tomáš Janík

Nahlížení na změny krajinného pokryvu pomocí konceptu Land cover flows (v mapě a dále také jen jako LCF) umožňuje nejen získat informaci o kategoriálních změnách krajinného pokryvu, ale poskytuje i informaci o procesu, který proběhl (Feranec et al. 2010). Díky tomu lze proces identifikovat a interpretovat a také plochu, na které probíhá, kvantifikovat a lokalizovat (EEA 2007).

Cíle

Použitím LCF lze názorně vizualizovat a dále také interpretovat krajinné procesy probíhající v daném území mezi dvěma či více časovými horizonty. Cílem analýz LCF je tak interpretovat vývoj krajinného pokryvu ve sledovaném období. Dále byla provedena interpretace změny vegetace ve vybraných biotopech.

Data a metody

Land cover flows byly hodnoceny na základě dat vytvořených vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru popisující stav krajiny v polovině 19. století a aktuální stav využití území byl vytvořen s využitím katastrálních map a aktuálního ortofota ČÚZK (blíže viz metodika v oddílu „Vývoj využití území“). Tyto dva datové sety popisující využití krajiny v polovině 19. století a v současnosti (2018) vstupovaly do analýzy land cover flows.

Pro potřeby analýzy získala každá třída krajinného pokryvu svůj kód (viz tab. 1). V prostředí software ArcGIS 10.6 (ESRI) pak došlo k překryvu datové vrstvy znázorňující krajinný pokryv vektorizovaný z map Stabilního katastru a ze současnosti. Pomocí funkce Union byly obě vrstvy protnuté za vzniku nové datové vrstvy, která pro každou plochu (polygon) nese pomocí kódu informaci o využití krajiny z obou použitých zdrojových datových setů (Stabilní katastr, současnost). Díky tomu lze zjistit, kde k jakým procesům došlo (kde se jaká třída proměnila v kterou) a také jak jsou plošně rozsáhlé. Kvůli velkému množství možných kombinací byly v mapě zobrazeny pouze LCF s rozlohou větší než 0,2 km2.

Zhodnocení změn flóry a vegetace ve vybraných biotopech probíhalo pomocí terénního výzkumu.

Tabulka 1: Třídy krajinného pokryvu a jejich kódy

 Krajinný pokryv

 Legenda 

 Zastavěné plochy

1

 Vodní plochy

2

 Lesní plochy

3

 Orná půda

4

 Trvalý travní porost 

5

 Trvalé kultury

6

 Opuštěná půda

7

 Ostatní plochy

8

Výsledky

Z celkové rozlohy 20,59 km2 se proměnila téměř polovina území – 9,91 km2, zbytek území zůstal co do krajinného pokryvu stabilní.

Výrazným procesem je intenzifikace využití krajiny – nynější orná půda vznikla z trvalého travního porostu (3,5 km2), z bývalých vodních ploch (1 km2) a z lesních ploch (0,3 km2). Na druhou stranu probíhá v části území extenzifikace – změna využití krajiny na méně intenzivní. Jedná se o proměnu z trvalého travního porostu na les (0,9 km2) a z orné půdy na les (0,9 km2). Posledním výraznějším procesem je urbanizace projevující se jako změna v ostatní, které většinou tvoří nepropustné antropogenní plochy, např. nové silnice a cesty. Tyto plochy vznikly z původně orné půdy (0,6 km2) a trvalého travního porostu (0,4 km2).

Celkově je území Kačiny ve svém využití dále zemědělsky intenzifikováno a stabilní plochy orné půdy byly zvětšeny na úkor trvalého travního porostu, bývalých rybníků i lesa. Antropogenní tlak na území a činnost člověka se projevuje i novými ostatními plochami na úkor dříve zemědělský ploch. Na druhou stranu byla část území zalesněna, patrně na hůře zemědělsky využitelných plochách.

Kacina LCF

  

Tabulka 2: Land cover flows mezi podklady Stabilního katastru a současností. 

 LCF

 rozloha (km2

 rozloha (% území) 

 rozloha (% LCF) 

 zornění půdy z trvalého travního porostu

3,52

17,12

35,55

 z vodních ploch na ornou půdu

0,99

4,83

10,04

 z trvalého travního porostu na lesní plochy

0,90

4,38

9,11

 z orné půdy na lesní plochy

0,89

4,31

8,95

 z orné půdy na ostatní

0,64

3,09

6,42

 z trvalého travního porostu na ostatní plochy

0,39

1,89

3,92

 z lesních ploch na ornou půdu

0,35

1,69

3,52

 z trvalého travního porostu na trvalou kulturu 

0,25

1,21

2,52

 z orné půdy na trvalé kultury

0,23

1,13

2,36

 z orné půdy na trvalý travní porost

0,16

0,77

1,60

 z orné půdy na zastavěné plochy

0,10

0,49

1,03

Literatura