Starý Hrozenkov

Modely krajiny jádrových území

Markéta Potůčková, Eva Štefanová

Jádrové území modelové oblasti zaniklé krajiny horského zemědělství Moravských Kopanic tvoří katastry Starý Hrozenkov a Vyškovec.

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých leteckých snímků bylo vytvořit náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji od 50. let 20. století do současnosti. Vzhledem k faktu, že výsledky slouží výhradně pro interpretační účely a vizualizaci změn, byla metodika zpracování archivních snímků zjednodušena. Dílčí snímky byly umístěny do souřadnicového systému S-JTSK s využitím zpětného protínání (rovnic kolinearity) a vlícovacích bodů, jejichž souřadnice byly odečteny ze soudobého ortofota a výškového modelu dostupných z webové mapové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (https://ags.cuzk.cz/av/).

Data a metody

A) Ortofoto z 50. let

Ortofota z roku 1950 byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí Cenia.

B) Archivní letecké snímky z roku 1990

Letecké měřické snímky zachycující stav území v roce 1990 pocházejí z Archivu leteckých měřických snímků ČÚZK. Černobílé snímky velikosti 23 cm x 23 cm byly naskenovány s rozlišením 0,015 mm. S výjimkou konstanty kamery uvedené na rámu snímku nebyly známy prvky vnitřní orientace (tj. poloha hlavního snímkového bodu a zkreslení objektivu) a pro další zpracování byly zanedbány. Vzhledem k interpretačnímu účelu užití byla vzniklá geometrická zkreslení akceptovatelná. Pro získání prvků vnější orientace byly v každém snímku nalezeny alespoň 4 body identifikovatelné jak v archivním snímku, tak v současném ortofotu. Pomocí rovnic kolinearity byly dopočteny souřadnice středu promítání a sklony snímků. Snímky byly dále ortorektifikovány nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Pro zpracování byl použit software PCI Geomatica a ArcMap.

C) Současné ortofoto

Současné ortofoto bylo získáno z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Výsledky

Při porovnání snímků z roku 1950 a 1990, resp. 2020 nejvíce vyniká změna obhospodařování zemědělské půdy. Zatímco ještě v 50. letech převládalo samozásobitelské zemědělství založené na hospodaření na drobných, podlouhlých políčkách, v 90. letech je již zcela dominující hospodaření na větších půdních celcích (od 70. let). Z nich jsou mnohé zatravněny a využívány pro chov skotu. V severní části katastru Starý Hrozenkov byla část polí osázena ovocnými stromy. Více jak třetina modelového území zabírají lesní plochy. Jejich celková rozloha se prakticky nemění, mezi jednotlivými časovými horizonty lze sledovat lokální změny spojené s těžbou (markantní změny jsou zejména mezi lety 1990 a 2020) a obnovou lesa. Největším sídlem modelového území je Starý Hrozenkov. Jeho zástavba se ve sledovaném období mírně rozšířila, a to zejména po roce 1992, kdy se ze Starého Hrozenkova stal důležitý hraniční přechod mezi Českem a Slovenskem. Zástavba obce Vyškovec je více rozptýlená, vedle Vyškovce se zde nachází několik menších osad (Kykula, Vyškovecké Bosáčky, …). Při podrobnějším pohledu je vidět, že některé usedlosti byly rozšířeny, některé zanikly. V obci se dochovalo několik původních budov, cenných ukázek lidového stavitelství Kopanic.

Zvětšit porovnání snímků 1950 a 2020 | Snímek z roku 1950 | Snímek z roku 2020

Zvětšit porovnání snímků 1990 a 2020 | Snímek z roku 1990 | Snímek z roku 2020

 Celkový pohled na katastrální území Starý Hrozenkov a Vyškovec.

Podkladová data © ČÚZK* a CENIA.

* „Podkladová data (Ortofoto ČR, LMS) ČÚZK (dále data) smí být používána pouze v kontextu dalších vrstev mapového portálu. Data smí být používána pouze pro navigační a přehledové účely. Data nesmí být dále publikována nebo využívána v GIS aplikacích nebo systémech. Veškerá práva vyhrazena. K případnému jinému využití dat je nutný souhlas ČÚZK. Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Použitá literatura a zdroje

  • ŠAFÁŘ, Václav a Lenka TLAPÁKOVÁ. Alternative Methods of the Processing of Archival Aerial Photos. Geodetický a kartografický obzor / Geodetic and Cartographic Review, 2016, 62 (12), 253-257, ISSN 1805-7446.
  • Ortofoto z 50. let 20. století vytvořené v rámci projektu „Národní inventarizace kontaminovaných míst“, CENIA (2009–2012) https://www.cenia.cz/projekty/aktualni-projekty/nikm-2/
  • Letecké měřické snímky, Archiv leteckých snímků ČÚZK https://lms.cuzk.cz/lms/lms_prehl_05.html