Starý Hrozenkov

Místa paměti a paměťové instituce

Martina Tůmová

Paměťové instituce uchovávají a předávají informace o minulosti a proměnách místní krajiny. Zahrnují primárně muzea nebo samostatné stálé expozice, v širším významu pak archivy a sbírky, které obsahují a spravují související archivní dokumenty. Zejména muzea pak lze definovat jako instituce, které získávají, uchovávají a zkoumají; zprostředkují a vystavují hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, výchovy a potěšení (více viz Dolák 2013; Šobáňová 2012; Matero 2008).

Cíle

S využitím příkladu muzejních expozic vytvořit základní přehled a typologii paměťových institucí, které se nacházejí v širších hranicích zájmového území nebo se ve svých expozicích k zájmovému území vztahují.

Data a metody

Seznam paměťových institucí byl vytvořen zejména na základě rešerše elektronických informačních zdrojů. Z tohoto důvodu jej není možné považovat za zcela kompletní (existuje mnoho zejména soukromých sbírek, které se prostřednictvím internetu téměř neprezentují), avšak pro naplnění cílů projektu jej lze považovat za dostatečně validní.

V první fázi byla vytvořena databáze lokálních expozic vycházející z informací o českých muzeích poskytovaných Asociací muzeí a galerií ČR. Získané údaje byly dále doplněny informacemi dostupnými z popularizačních webových projektů „Do muzea!“ a „Muzeum.cz“. Ve druhé fázi byly expozice vyhledávány podle hlavních lokalit v zájmových územích, tedy podle větších měst s více než tisíci obyvateli. Výsledná databáze obsahuje bližší informace k jednotlivým paměťovým institucím – adresu, GPS lokalizaci, odkaz na web instituce.

Paměťové instituce (muzea a jednotlivé expozice) byly poté analyzovány s ohledem na zaměření expozic a sbírek, které jsou v nich uloženy a prezentovány veřejnosti. Expozice byly rozděleny do dvou základních kategorií:

  1. podle vztahu k přeměně krajiny v zájmovém území (v mapě vyjádřeny sklonem mapové značky) na ty, které:
  • se přímo vztahují k zájmovému území a prezentují minulost a proměny místní krajiny v zájmovém území;
  • nepřímo, resp. pouze volně, prezentují minulost a proměny krajiny v zájmovém území (např. městská muzea, neprezentují konkrétní proměnu krajiny).
  1. podle měřítkové úrovně (v mapě vyjádřeny velikostní mapové značky) na ty, které představují: 
  • instituce lokálního významu;
  • instituce regionálního významu.

V posledním kroku byly sbírky a expozice charakterizovány z obsahového hlediska a zaměření. Mapové značky pomocí barev zachycují maximálně tři nejtypičtější témata, kterým se expozice věnují.

 

Mapa: Muzejní expozice v zájmovém území Starý Hrozenkov

Starý Hrozenkov

 

Tabulka: Přehled expozic zobrazených na mapě zájmového území

Lokalita

Název expozice

Webové stránky muzea / expozice

Starý Hrozenkov

Muzeum poslední žítkovské bohyně

http://www.chalupazitkova.cz/muzeum/

Uherský Brod

Muzeum Jana Amose Komenského

http://www.mjakub.cz

Luhačovice

Muzeum Luhačovického Zálesí

http://www.muzeumluhacovice.cz

Bojkovice

Muzeum Bojkovska

http://muzeumbojkovska.cz/

Slavičín

Městské muzeum Slavičín

https://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/mestske-muzeum/ 

Brumov-Bylnice

Městské muzeum Brumov – Bylnice

http://www.brumov-bylnice.cz

 

Výsledky

Zájmové území Starý Hrozenkov patří mezi typické příklady krajiny zaniklého horského zemědělství. Sledované proměně krajiny se výrazně nevěnuje žádná z místních paměťových institucí. Nejblíže k ní má pouze Muzeum poslední žítkovské bohyně přímo ve Starém Hrozenkově. Návštěvníci se při prohlídce venkovské horské chalupy blíže seznámí s místním fenoménem „bohyní“, tedy žen, které byly obdařeny výjimečnými schopnostmi, uměly léčit či dokonce vidět do budoucnosti. Tyto ženy až donedávna v oblasti zájmového území žily. Lidovému léčitelství až po dnešní moderní lázeňskou péči se pak věnuje i expozice v luhačovickém muzeu.

Ostatní muzea a expozice se týkají zcela odlišných témat. Nejčastější jsou expozice věnované drobným lidovým řemeslům nebo osobnostem tohoto regionu.

Archivní dokumenty zájmového území Starý Hrozenkov je možné vyhledávat například ve Státním okresním archivu ve Zlíně.

Použitá literatura a zdroje