Starý Hrozenkov

Historické změny vegetace

Jaroslav Vojta

Cíle

Cílem bylo zjistit jakému typu využití krajiny koncem 19. století odpovídají současné biotopy zjištěné mapováním NATURA 2000.

Data a metody

Stav krajiny v polovině 19. století zobrazuí data vytvořená vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru. Mapa aktuální vegetace je přejata z mapování NATURA 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3). Obě vektorové vrstvy byly překryty (intersect). Jsou prezentovány generalizované mapy a grafy s vypočtenými podíly historického land use na současných biotopech NATURA 2000.

Výsledky: Travinná vegetace

Velká plocha bývalých polí jsou dnes luční porosty (mapa 1, graf 1) a většina z nich byla mapována jako kvalitní (graf 1). Pokud se týká biotopů, převážně kontinuální jsou pouze vlhké louky (T1.5, T1.6 a T1.10, tab. 1), které byly hůře obdělávatelné. Mezi vlhkými loukami najdeme díky pastvě i jinde relativně vzácnou vegetaci vlhkých narušovaných půd (T1.10). Přes 90% současných suchých trávníků vzniklo na bývalé orné půdě (T3.4, tab. 1). Nejedná se o extrémně suchá stanoviště jako v jiných oblastech ale spíše o relativně mezofilní polohy, kde roste kombinace drůhů s různými nároky (viz Vegetační charakteristika). Jedná se o druhově nejbohatší porosty Bílých Karpat a jejich úspěšná regenerace je proto v krajině více než žádoucí. Je však potřeba zachovat potřebný management (kosení).

Změny vegetace

Mapa 1: Travinná vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 1) na podkladě historického land use.

 

Změny vegetace

Graf 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci trávníků
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

 biotop

 lesy

 pastviny a louky 

 pole

 zahrady 

 ostatní 

 celková rozloha [m2

 T1.1

1.0%

29.6%

65.8%

2.6%

1.0%

3412807.0

 T1.10

7.0%

71.0%

7.7%

11.4%

2.9%

3457.3

 T1.3

0.9%

49.8%

46.8%

1.7%

0.9%

546012.8

 T1.5

0.3%

60.3%

35.9%

1.3%

2.2%

18547.2

 T1.6

31.3%

57.3%

1.6%

4.4%

5.3%

7099.2

 T3.4

0.0%

8.6%

91.4%

0.0%

0.0%

19727.1

 podíl na celkové rozloze 

1.0%

32.4%

63.0%

2.5%

1.0%

4007650.6

 

Tabulka 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci bezlesých biotopů.

 

Výsledky: Lesy

Lesní porosty jsou v území poměrně rozsáhlé a z větší části kontinuální (mapa 2, graf 2). Primární jsou především bučiny (L5.1. L5.4), naopak (karpatské) dubohabřiny (L3.3) a jasanovo-olšové luhy (L2.2) jsou většinou sekundární (tab.2).

Změny vegetace

 Mapa 2: Lesní vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 2)  na podkladě historického land use.

 

Změny vegetace

Graf 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci mezofilních lesů
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

 biotop

 lesy

 pastviny a louky 

 pole

 zahrady 

 ostatni 

 celková rozloha [m2

 L2.2

11.4%

62.2%

8.3%

5.9%

12.2%

328607.8

 L3.3

5.5%

75.4%

16.0%

1.6%

1.4%

517356.8

 L5.1

79.1%

17.7%

2.8%

0.1%

0.3%

4475000.4

 L5.4

71.4%

18.4%

9.2%

0.1%

0.8%

166258.5

 podíl na celkové rozloze 

67.8%

25.9%

4.6%

0.6%

1.1%

5487223.5

 

Tabulka 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci lesních biotopů.

 

Použitá literatura a zdroje

  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky - AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.
  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.