Boletice Klet

Modely krajiny jádrových území

Markéta Potůčková, Eva Štefanová

Jádrové území tvoří katastry Milovice a Lipník. Od počátku 20. století se v oblasti nacházel vojenský výcvikový prostor, který byl zrušen až v 90. letech.

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých leteckých snímků bylo vytvořit náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji od 30. let 20. století do současnosti. Vzhledem k faktu, že výsledky slouží výhradně pro interpretační účely a vizualizaci změn, byla metodika zpracování archivních snímků zjednodušena. Dílčí snímky byly umístěny do souřadnicového systému S-JTSK s využitím zpětného protínání (rovnic kolinearity) a vlícovacích bodů, jejichž souřadnice byly odečteny ze soudobého ortofota a výškového modelu dostupných z webové mapové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Pro účely zobrazení výškové členitosti území byl pak použit výškový vrstevnicový model ZABAGED.

Data a metody

A) Archivní letecké snímky

Letecké měřické snímky zachycující stav území v roce 1938 byly získány z Archivu leteckých měřických snímků ČÚZK. Černobílé snímky velikosti 18 cm x 18 cm byly naskenovány s rozlišením 15 μm. S výjimkou konstanty kamery uvedené na rámu snímku nebyly známy prvky vnitřní orientace (tj. poloha hlavního snímkového bodu a zkreslení objektivu) a pro další zpracování byly zanedbány. Vzhledem k interpretačnímu účelu užití byla vzniklá geometrická zkreslení akceptovatelná. Pro získání prvků vnější orientace byly v každém snímku nalezeny alespoň 4 body identifikovatelné jak v archivním snímku, tak v současném ortofotu. Pomocí rovnic kolinearity byly dopočteny souřadnice středu promítání a sklony snímků. Snímky byly dále ortorektifikovány nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Ten byl následně využit i pro 3D vizualizaci krajiny z roku 1936. Pro zpracování byl použit software PCI Geomatica, ArcMap a ArcScene.

B) Ortofoto z 50. let

Ortofota z roku 1953 byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí Cenia. Pro 3D vizualizaci byla promítnuta na výškový vrstevnicový model ZABAGED. Pro zpracování byl použit software ArcMap a ArcScene.

C) Archivní letecké snímky z 80. let

Letecké měřické snímky zachycující stav území v roce 1989 pocházejí z Archivu leteckých měřických snímků ČÚZK. Černobílé snímky velikosti 23 cm x 23 cm byly naskenovány s rozlišením 0,015 mm. Jejich zpracování bylo stejné jako v případě snímků z roku 1938.

D) Současné ortofoto

Současné ortofoto, které bylo získáno z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, je zobrazeno nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Pro zpracování byl využit software firmy ESRI.

Výsledky

Vytvořené modely dokumentují vznik vojenského letiště Boží dar, které dnes není téměř využíváno. Dále je vidět nárůst obytných ploch v Milovicích - počet obyvatel Milovic se zvýšil z původních 1200 v roce 1991 na současných bezmála 9000. Změny v hospodaření na zemědělské půdě jsou patrny porovnáním snímků z 30. a 50. let. Zachovány byly lesní porosty, které společně se zatravněnými oblastmi bývalého vojenského cvičiště představují z ekologického hlediska významnou lokalitu s výskytem chráněných druhů rostlin i živočichů. Ve vytvořené přírodní rezervaci jsou navíc chováni divocí koně, zubři a pratuři.

milovice 38 zm milovice 50 zm
1938 1953

 

milovice 89 zm milovice 2019 zm
1989 2018

 

Celkový pohled na katastrální území Milovice a Lipník.

Podkladovadata © ČÚZK, Ortofoto ČR, 2017 / 2018 © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz.

 

Použitá literatura a zdroje