Boletice Klet

Kulturní památky a památková území

Jakub Jelen

Kulturní památky představují komplex dědictví, reprezentují takové hodnoty a významy vztahující se k minulosti, které mají být chráněny a zachovány i pro budoucí generace. Památková péče se zaměřuje na výzkum památek, jejich identifikaci, ochranu, dokumentaci či správu (Kuča 2018; Harvey 2001; Smith 2006). V mezinárodní rovině se ochraně památek věnuje organizace UNESCO, v Česku pak Národní památkový ústav (NPÚ), který je odbornou organizací státní památkové péče zřizovanou Ministerstvem kultury ČR.

Cíle

Hlavním cílem je poznání památek a památkových území evidovaných v Památkovém katalogu NPÚ, které mají souvislost se sledovanou přeměnou krajiny v jádrových (případně v širších zájmových) územích.

Data a metody

Seznam kulturních památek byl vytvořen na základě podrobné rešerše zdrojů Národního památkového ústavu. Tato instituce vytváří a spravuje tzv. Památkový katalog, který je dostupný na webových stránkách https://www.pamatkovykatalog.cz. Jedná se o relativně nový systém evidence památek obsahující komplexní údaje o jednotlivých objektech, kterých se dotýká zájem památkové péče. Katalog obsahuje základní popisné informace o památkách včetně fotografií a odkazů na umístění památek v katastrální mapě.

Za kulturní památky vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky podle zákona České národní rady o památkové péči č. 20/1987 Sb., nemovitou nebo movitou věc (popřípadě jejich soubor), který je významným dokladem historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti. Jako památky jsou, pro jejich historické, umělecké, vědecké a technické hodnoty, vnímány projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti. Památky mohou také mít přímý vztah k významným osobnostem nebo historickým událostem.

Pro potřeby analýzy zájmových území byly z Památkového katalogu účelově selektovány pouze ty památky, které se přímo vztahují k charakterizované přeměně krajiny, tj. odkazují či připomínají specifický historický vývoj společnosti či hodnoty a významy odkazující na specifickou lidskou činnost v dané krajině. V Památkovém katalogu je každá památka textově popsána a zároveň je v něm uveden „popis památkové hodnoty“ určitého objektu. V mapě zobrazené památky byly selektovány na základě údajů obsažených v tomto popisu.

Výběr památek byl prováděn především z toho důvodu, aby došlo k co nejlepšímu vystižení charakteru zkoumané krajiny, jelikož Památkový katalog obsahuje velké množství záznamů, které reprezentují různá historická období či památkové hodnoty. V některých jádrových územích se však památky dokumentující sledovanou změnu krajiny nevyskytovaly, a proto bylo hledání rozšířeno na všechna katastrální území v zájmové oblasti. 

U každé památky je evidováno:

 • katalogové číslo,
 • název památky,
 • katastrální území, ve kterém se památka nachází,
 • kategorie památky (drobný objekt, objekt, areál, území),
 • datum získání statutu památky a památkové ochrany,
 • datum ztráty památkové ochrany,
 • typ památkové ochrany (kulturní památka, národní kulturní památka, dědictví),
 • anotace (stručný popis),
 • lokalizace (GPS souřadnice),
 • zdroj dat.

PU Boletice 2018 02 final zmenseno

Výsledky

V zájmovém území Milovicka je sledována militární a postmilitární krajina a její proměny. Vývoj krajiny Milovicka ovlivňovala především přítomnost vojenského výcvikového prostoru Milovice – Mladá. Vojenský výcvikový prostor byl ve své poslední podobě vyhlášen v roce 1950 a zrušen v roce 1991, nacházel se zde však již od roku 1904. Kulturních památek připomínajících militární využití území ve 20. století je na území Milovicka velmi málo, resp. ve sledovaných katastrech pouze jedna, a to hangár č. 12. Tento polozahloubený letecký hangár (zvaný někdy též úl) byl vybudován sovětskou okupační armádou po roce 1969 z dílů přivážených po železnici z Ukrajiny. Stavba stojící v severní části někdejšího vojenského letiště Boží Dar je jednou z původního souboru celkem 44 identických hangárů. Hangár sloužil pro dvojici stíhacích letadel a byl dimenzován jako kryt letadel při jaderném útoku. Kromě technických kvalit stavby se jedná o historický doklad činnosti sovětských okupačních vojsk na území Česka. Jedná se o typizovanou stavbou postavenou z materiálu přiváženého vlakem ze vzdálenosti přes tisíc kilometrů. Milovické hangáry byly prvními svého druhu v ČSSR a sloužily proto jako vzorové pro další letiště (Pardubice, Čáslav, Náměšť nad Oslavou). V interiéru hangáru se dochovaly původní azbukové nápisy s pokyny pro piloty a údržbu letadel.

Dalšími kulturními památkami v území, spojenými s tematikou vojenství, jsou pomníky v obci Loučeň z přelomu 18. a 19. století, dále několik tvrzí, menších středověkých hradů a hrádků a pomník padlým z I. sv. války se sousoším "Pohřeb v Karpatech" z roku 1921.

Všechny sledované prvky mají status kulturní památky a kromě zmiňovaného hangáru byly prohlášeny za památky již v roce 1958 (hangár až v roce 2012).

Použitá literatura a zdroje

 • KUČA, K. a kol. (2018): Průvodce po památkách ve správě Národního památkového ústavu. Národní památkový ústav, Praha.
 • Národní památkový ústav (2006): Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví. Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Národní památkový ústav – ústřední pracoviště, Praha.
 • Národní památkový ústav (2015): Památkový katalog. Dostupné z: https://pamatkovykatalog.cz
 • SMITH, L. (2006): The Uses of Heritage. Routledge, London–New York.
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. In: Sbírka zákonů České republiky. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz (online 5. 11. 2018).