Boletice Klet

Land cover flows

Land cover flows | Stabilní krajinné prvky | Struktura krajiny

Tomáš Janík

Nahlížení na změny krajinného pokryvu pomocí konceptu Land cover flows (v mapě a dále také jen jako LCF) umožňuje nejen získat informaci o kategoriálních změnách krajinného pokryvu, ale poskytuje i informaci o procesu, který proběhl (Feranec et al. 2010). Díky tomu lze proces identifikovat a interpretovat a také plochu, na které probíhá, kvantifikovat a lokalizovat (EEA 2007).

Cíle

Použitím LCF lze názorně vizualizovat a dále také interpretovat krajinné procesy probíhající v daném území mezi dvěma či více časovými horizonty. Cílem analýz LCF je tak interpretovat vývoj krajinného pokryvu ve sledovaném období. Protikladem k LCF, tedy k plochám, které se změnily (bylo změněno jejich využití), jsou stabilní plochy, které v prvním i druhém sledovaném časovém horizontu měly stejné využití.

Data a metody

Land cover flows byly hodnoceny na základě dat vytvořených vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru popisující stav krajiny v polovině 19. století a aktuální stav využití území byl vytvořen s využitím katastrálních map a aktuálního ortofota ČÚZK (blíže viz metodika v oddílu „Vývoj využití krajiny“). Tyto dva datové sety popisující využití krajiny v polovině 19. století a v současnosti (2018) vstupovaly do analýzy land cover flows.

Pro potřeby analýzy získala každá třída krajinného pokryvu svůj kód. V prostředí software ArcGIS 10.6 (ESRI) pak došlo k překryvu datové vrstvy znázorňující krajinný pokryv vektorizovaný z map Stabilního katastru a ze současnosti. Pomocí funkce Union byly obě vrstvy protnuté za vzniku nové datové vrstvy, která pro každou plochu (polygon) nese pomocí kódu informaci o využití krajiny z obou použitých zdrojových datových setů (Stabilní katastr, současnost). Díky tomu lze zjistit kde k jakým procesům došlo (kde se jaká třída proměnila v kterou) a také jak jsou plošně rozsáhlé. Kvůli velkému množství možných kombinací byly v mapě zobrazeny pouze LCF s rozlohou větší než 0,2 km2.

Výsledky

Vybrané území v okolí Milovic představuje přerod původně zemědělsky a lesnicky využívané krajiny v primárně vojenský výcvikový prostor a další změnu představovalo jeho opuštění. Celkem se proměnilo přes 55 % území. Nejvýznamnější proměnou v centrální části území byl zábor orné půdy a v menší míře lesa nejprve pro účely vojenského cvičiště a někde na dnešní rozmanité využití jako například unikátní pastevní rezervace (přeměna z orné půdy na ostatní plochy - 9,2 km2 a lesa 1,3 km2).

Dále je zřejmý zvýšený tlak na využití území v podobě rozšiřování sídel (přeměna na zastavěné, ostatní plochy, trvalé kultury) a intenzifikace zemědělství zjevné ze vzniku orné půdy z lesa (1,2 km2) a trvalého travního porostu (1 km2), zejména na jihu území v blízkosti Milovic. V menší míře vzniká nový les z orné půdy (0,5 km2) a trvalého travního porostu (0,2 km2).

Milovice

Tabulka 1 Land cover flows mezi podklady Stabilního katastru a současností. 

LCF

rozloha (km2)

rozloha (% území)

rozloha (% LCF)

orná půda -> ostatní plochy

9,19

33,01

59,06

lesní plochy -> ostatní plochy

1,32

4,73

8,47

lesní plochy -> orná půda

1,22

4,38

7,84

trvalý travní porost -> orná půda

0,98

3,54

6,33

trvalý travní porost -> ostatní plochy

0,66

2,37

4,24

orná půda -> lesní plochy

0,49

1,77

3,16

orná půda -> trvalé kultury

0,31

1,12

2,01

orná půda -> zastavěné plochy

0,31

1,11

1,99

trvalý travní porost -> lesní plochy

0,21

0,76

1,36

 

Literatura