Boletice Klet

Místa paměti a paměťové instituce

Martina Tůmová

Paměťové instituce uchovávají a předávají informace o minulosti a proměnách místní krajiny. Zahrnují primárně muzea nebo samostatné stálé expozice, v širším významu pak archivy a sbírky, které obsahují a spravují související archivní dokumenty. Zejména muzea pak lze definovat jako instituce, které získávají, uchovávají a zkoumají; zprostředkují a vystavují hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, výchovy a potěšení (více viz Dolák 2013; Šobáňová 2012; Matero 2008).

Cíle

S využitím příkladu muzejních expozic vytvořit základní přehled a typologii paměťových institucí, které se nacházejí v širších hranicích zájmového území nebo se ve svých expozicích k zájmovému území vztahují.

Data a metody

Seznam paměťových institucí byl vytvořen zejména na základě rešerše elektronických informačních zdrojů. Z tohoto důvodu jej není možné považovat za zcela kompletní (existuje mnoho zejména soukromých sbírek, které se prostřednictvím internetu téměř neprezentují), avšak pro naplnění cílů projektu jej lze považovat za dostatečně validní.

V první fázi byla vytvořena databáze lokálních expozic vycházející z informací o českých muzeích poskytovaných Asociací muzeí a galerií ČR. Získané údaje byly dále doplněny informacemi dostupnými z popularizačních webových projektů „Do muzea!“ a „Muzeum.cz“. Ve druhé fázi byly expozice vyhledávány podle hlavních lokalit v zájmových územích, tedy podle větších měst s více než tisíci obyvateli. Výsledná databáze obsahuje bližší informace k jednotlivým paměťovým institucím – adresu, GPS lokalizaci, odkaz na web instituce.

Paměťové instituce (muzea a jednotlivé expozice) byly poté analyzovány s ohledem na zaměření expozic a sbírek, které jsou v nich uloženy a prezentovány veřejnosti. Expozice byly rozděleny do dvou základních kategorií:

  1. podle vztahu k přeměně krajiny v zájmovém území (v mapě vyjádřeny sklonem mapové značky) na ty, které:
  • se přímo vztahují k zájmovému území a prezentují minulost a proměny místní krajiny v zájmovém území;
  • nepřímo, resp. pouze volně, prezentují minulost a proměny krajiny v zájmovém území (např. městská muzea, neprezentují konkrétní proměnu krajiny).
  1. podle měřítkové úrovně (v mapě vyjádřeny velikostní mapové značky) na ty, které představují: 
  • instituce lokálního významu;
  • instituce regionálního významu.

V posledním kroku byly sbírky a expozice charakterizovány z obsahového hlediska a zaměření. Mapové značky pomocí barev zachycují maximálně tři nejtypičtější témata, kterým se expozice věnují.

 

Mapa: Muzejní expozice v zájmovém území Milovice

Milovice

 

Tabulka: Přehled expozic zobrazených na mapě zájmového území

Lokalita

Název expozice

Webové stránky muzea / expozice

Milovice

Muzeum Milovicka

www.milovice.cz

Ostrá nad Labem

Centrum řemesel a bylinné zahrady Botanicus

http://www.botanicus.cz/centrum-remesel/oteviraci-doba-and-vstupne

Benátky nad Jizerou

3. Muzeum Benátky nad Jizerou

http://www.muzeumbenatky.cz/

9. Muzeum hraček Benátky nad Jizerou

http://www.muzeumhracek.webpark.cz/cs/uvod/

Lysá nad Labem

Muzeum Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem

https://www.polabskemuzeum.cz/mista/muzeum-bedricha-hrozneho

Čelákovice

Městské muzeum v Čelákovicích

http://www.celmuz.cz/

Přerov nad Labem

6. Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

https://www.polabskemuzeum.cz/mista/polabske-narodopisne-muzeum

8. Muzeum MotoVelo Přerov nad Labem

http://www.motovelomuzeum.cz/

Nymburk

Vlastivědné muzeum Nymburk

https://www.polabskemuzeum.cz/mista/vlastivedne-muzeum

Dobrovice

Dobrovická muzea

https://www.dobrovickamuzea.cz/

Jabkenice

Památník Bedřicha Smetany

https://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty/pamatnik-bedricha-smetany-jabkenice

 

Výsledky

Sledované přeměně krajiny v důsledku zániku vojenského výcvikového prostoru v zájmovém území Milovice se věnuje pouze jedno z dohledaných muzeí. Muzeum Milovicka přináší návštěvníkům stálou expozici věnovanou vojenskému výcvikovému prostoru, jeho zániku a stavu tamní krajiny dnes. Poskytuje mnoho pohledů na vojenské dějiny, které se odehrály v této oblasti od počátků 20. století po současnost. V neposlední řadě dokumentuje také dobovou architekturu, ne však pomocí expozice, ale samotné budovy, v níž se nachází – v bývalém Domě důstojníků na náměstí, který byl postaven v 70. letech jako dar sovětskému lidu. Uvnitř je mimo jiné uchována největší mozaika ve střední Evropě.

Ostatní muzea, která se nachází v zájmovém území Milovice, se věnují zcela odlišným tématům. Opakovaně se objevují expozice k lidovým řemeslům, ať už běžným či specifickým jako bylo košíkářství či výroba hraček, přírodovědné expozice či výstavy k osobnostem regionu. Významnou osobností, jež pocházela z tohoto území, byl například Bedřich Hrozný (rozluštil písmo Chetitů) nebo Bedřich Smetana, který v obci Jabkenice strávil poslední desetiletí svého života. Zajímavostí jsou pak tzv. Dobrovická muzea, která sdružují expozice k dějinám cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství. Právě okolí Dobrovice patří k nejstarším cukrovarnickým oblastem Česka, cukrová řepa se zde pěstuje nepřetržitě již od roku 1831.

Archivní materiály k tomuto zájmovému území jsou uloženy ve Státním okresním archivu v Nymburce.

Použitá literatura a zdroje