Horní Lužnice

Význam jednotlivých charakteristik krajinného rázu

Charakteristika krajinného rázu | Krajina Horní Lužnice na Třeboňsku: Majdalena

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Charakteristika krajinného rázu

Význam charakteristiky

Rovinatý terén Třeboňské pánve s minimálními výškovými rozdíly

zásadní, určující

Krajinná matrice jehličnatého lesa (smrk, borovice)

zásadní určující

Rozsáhlé travnaté enklávy s extenzivním využitím (louky, pastviny)

zásadní, určující

Významné vodní plochy v krajině – rybníky a rybniční soustavy

zásadní, určující

Zatopené plochy vytěžených pískoven s čistou vodou obklopené zelenými jehličnatými lesy

významná

Významné liniové vodní prvky – meandrující řeka Lužnice, napřímené upravené přítoky, kanály a svodnice

významná

Břehové porosty, pobřežní houštiny a vrbiny (měkký luh), mrtvá ramena v poříční zóně údolní nivy Lužnice 

zásadní, určující

Porosty náletových pionýrských dřevin (bříza, borovice, osika) na obnažených březích pískoven

doplňující

Dopravní koridor železniční trati a souběžně vedené silnice č. 24 (E 49) do Rakouska

doplňující

Řídká síť venkovských sídel protažených podél silnic, na okrajích často vybíhajících rozptýlenou zástavbou do volné krajiny

významná

Vodácká tábořiště a půjčovny lodí na břehu Lužnice

doplňující

Cykloturistika – značené cyklostezky a sezónně významný pohyb cyklistů

doplňující

Růst typické suburbanizační zástavby v Holičkách na jižním okraji Třeboně

doplňující