Horní Lužnice

Land cover flows

Land cover flows | Stabilní krajinné prvky | Struktura krajiny

Tomáš Janík

Nahlížení na změny krajinného pokryvu pomocí konceptu Land cover flows (v mapě a dále také jen jako LCF) umožňuje nejen získat informaci o kategoriálních změnách krajinného pokryvu, ale poskytuje i informaci o procesu, který proběhl (Feranec et al. 2010). Díky tomu lze proces identifikovat a interpretovat a také plochu, na které probíhá, kvantifikovat a lokalizovat (EEA 2007).

Cíle

Použitím LCF lze názorně vizualizovat a dále také interpretovat krajinné procesy probíhající v daném území mezi dvěma či více časovými horizonty. Cílem analýz LCF je tak interpretovat vývoj krajinného pokryvu ve sledovaném období. Protikladem k LCF, tedy k plochám, které se změnily (bylo změněno jejich využití), jsou stabilní plochy, které v prvním i druhém sledovaném časovém horizontu měly stejné využití.

Data a metody

Land cover flows byly hodnoceny na základě dat vytvořených vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru popisující stav krajiny v polovině 19. století a aktuální stav využití území byl vytvořen s využitím katastrálních map a aktuálního ortofota ČÚZK (blíže viz metodika v oddílu „Vývoj využití krajiny“). Tyto dva datové sety popisující využití krajiny v polovině 19. století a v současnosti (2021) vstupovaly do analýzy land cover flows.

Pro potřeby analýzy získala každá třída krajinného pokryvu svůj kód. V prostředí software ArcGIS 10.8.1 (ESRI) pak došlo k překryvu datové vrstvy znázorňující krajinný pokryv vektorizovaný z map Stabilního katastru a ze současnosti. Pomocí funkce Union byly obě vrstvy protnuté za vzniku nové datové vrstvy, která pro každou plochu (polygon) nese pomocí kódu informaci o využití krajiny z obou použitých zdrojových datových setů (Stabilní katastr, současnost). Díky tomu lze zjistit, kde k jakým procesům došlo (kde se jaká třída proměnila v kterou) a také jak jsou plošně rozsáhlé.

Výsledky

Říční krajina podél Lužnice u Třeboně se změnila na více než třetině studovaného území, přesně na 35 %. Měnily se především plochy těsně sousedící s říčním tokem. Z obhospodařovaných a otevřených ploch orné půdy a trvalých travních porostů se staly ve sledovaném období lesy. Proměnou prošly i vodní plochy – na trvalých travních porostech vznikl nový rybník Ženich, naopak jiné vodní plochy byly vysušeny. Docházelo tak především k zarůstání krajiny lesními plochami a úbytku zemědělsky využívaných ploch trvalých travních porostů a orné půdy.
Horní Lužnice

Tabulka 1 Land cover flows mezi podklady Stabilního katastru a současností.

 LCF větší než 0,2 km2

 Rozloha km

 Rozloha % LCF 

 Rozloha % území 

 trvalý travní porost -> lesní plochy

3,67

27,17

9,55

 trvalý travní porost -> vodní plochy

1,28

9,47

3,33

 orná půda -> trvalý travní porost

1,22

9,01

3,17

 orná půda -> lesní plochy

1,21

8,98

3,15

 trvalý travní porost -> sukcesní vegetace 

1,00

7,38

2,59

 vodní plochy -> lesní plochy

0,87

6,44

2,26

 lesní plochy -> trvalý travní porost

0,64

4,71

1,66

 trvalý travní porost -> orná půda

0,57

4,22

1,48

 lesní plochy -> vodní plochy

0,40

2,99

1,05

 lesní plochy -> ostatní plochy

0,39

2,87

1,01

 vodní plochy -> trvalý travní porost

0,29

2,14

0,75

 orná půda -> trvalé kultury

0,27

2,01

0,71

 vodní plochy -> sukcesní vegetace

0,26

1,90

0,67

 trvalý travní porost -> ostatní plochy

0,26

1,90

0,67

 trvalý travní porost -> trvalé kultury

0,21

1,54

0,54

 

Literatura