Horní Lužnice

Zaniklá a přeměněná krajina horní Lužnice na Třeboňsku: Majdalena

Charakteristika krajinného rázu | Krajina Horní Lužnice na Třeboňsku: Majdalena

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Krajinný ráz tohoto území v jižní části Třeboňska se poněkud změnil v posledních desetiletích v souvislosti s útlumem a extenzifikací zemědělství, posílením rekreační a přírodoochranné funkce krajiny a také těžbou štěrkopísků jižně od Majdaleny a u Suchdola nad Lužnicí. Území leží z pohledu celé České republiky v periferní poloze poblíž státní hranice s Rakouskem, periferní handicap je však současně vyrovnáván nárůstem atraktivity tohoto území z hlediska rekreace, turistiky a cestovního ruchu. Krajina je hodně zalesněná, současně však nese dlouhodobě četné znaky činnosti člověka od středověku, spočívající především v cílevědomých vodohospodářských úpravách.

V posledních cca 50 letech se trvale zvyšuje rekreační a přírodoochranná funkce krajiny Třeboňska. V roce 1977 zde byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Třeboňsko a současně i biosférická rezervace UNESCO v rámci programu MAB. Po roce 1990 následovalo vyhlášení dvou rozsáhlých Ramsarských stanovišť (mokřady mezinárodního významu), po roce 2000 dále významné ptačí oblasti Třeboňsko jako součásti soustavy evropsky významných chráněných území soustavy NATURA 2000, nemluvě o řadě významných maloplošných zvláště chráněných území přírody, z nichž v prvé řadě NPR (národní přírodní rezervace) Stará a Nová řeka patří rozlohou i významem k nejcennějším přírodním pokladům celé České republiky. Kumulace a několikanásobné překryvy jednotlivých kategorií ochrany přírody (národní i mezinárodní kategorie, maloplošná i velkoplošná zvláště chráněná území) svědčí o jedinečnosti a mimořádném významu krajiny Třeboňska.