Horní Lužnice

Modely krajiny jádrových území

Markéta Potůčková, Eva Štefanová

Jádrové území modelové oblasti zemědělsko-rybníkářské funkce Třeboňska tvoří katastry Majdalena a Holičky u Staré Hlíny.

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých leteckých snímků bylo vytvořit náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji od 50. let 20. století do současnosti. Vzhledem k faktu, že výsledky slouží výhradně pro interpretační účely a vizualizaci změn, byla metodika zpracování archivních snímků zjednodušena. Dílčí snímky byly umístěny do souřadnicového systému S-JTSK s využitím zpětného protínání (rovnic kolinearity) a vlícovacích bodů, jejichž souřadnice byly odečteny ze soudobého ortofota a výškového modelu dostupných z webové mapové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (https://ags.cuzk.cz/av/).

Data a metody

A) Ortofoto z 50. let

Ortofota z roku 1952 byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí Cenia.

B) Archivní letecké snímky z roku 1989

Letecké měřické snímky zachycující stav území v roce 1989 pocházejí z Archivu leteckých měřických snímků ČÚZK. Černobílé snímky velikosti 23 cm x 23 cm byly naskenovány s rozlišením 0,015 mm. S výjimkou konstanty kamery uvedené na rámu snímku nebyly známy prvky vnitřní orientace (tj. poloha hlavního snímkového bodu a zkreslení objektivu) a pro další zpracování byly zanedbány. Vzhledem k interpretačnímu účelu užití byla vzniklá geometrická zkreslení akceptovatelná. Pro získání prvků vnější orientace byly v každém snímku nalezeny alespoň 4 body identifikovatelné jak v archivním snímku, tak v současném ortofotu. Pomocí rovnic kolinearity byly dopočteny souřadnice středu promítání a sklony snímků. Snímky byly dále ortorektifikovány nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Pro zpracování byl použit software PCI Geomatica a ArcMap.

C) Současné ortofoto

Současné ortofoto bylo získáno z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Výsledky

Při porovnání snímku z roku 1952 se snímky z pozdějšího období je patrná změna obdělávání a využití zemědělské půdy. Rozlohou menší pole odpovídající soukromému vlastnictví pozemků byla spojena do větších celků. Mnohé pozemky byly zatravněny. V modelovém území dominují lesní plochy (> 60%). V průběhu let jsou patrné zásahy spojené s údržbou a obnovou lesa (průseky, holiny a suksesní stádia např. v západním výběžku katastru Majdalena). Vodní plochy zabírají asi 8% území. Výstavbou silnice 54 (E551) došlo koncem 80. let k úpravě a novému přemostění rybníku Vítek. Starý pětiobloukový kamenný most zůstal zachován a je vyhledávaným cílem turistů a cyklistů. S rekreační funkcí území je spojen růst residenční zástavby (Majdalena, Holičky, Stará Hlína).

Zvětšit porovnání snímků 1952 a 2021 | Snímek z roku 1952 | Snímek z roku 2021

Zvětšit porovnání snímků 1989 a 2021 | Snímek z roku 1989 | Snímek z roku 2021

 Celkový pohled na katastrální území Majdalena a Holičky u Staré Hlíny na Třeboňsku.

Podkladová data © ČÚZK* a CENIA.

* „Podkladová data (Ortofoto ČR, LMS) ČÚZK (dále data) smí být používána pouze v kontextu dalších vrstev mapového portálu. Data smí být používána pouze pro navigační a přehledové účely. Data nesmí být dále publikována nebo využívána v GIS aplikacích nebo systémech. Veškerá práva vyhrazena. K případnému jinému využití dat je nutný souhlas ČÚZK. Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Použitá literatura a zdroje

  • ŠAFÁŘ, Václav a Lenka TLAPÁKOVÁ. Alternative Methods of the Processing of Archival Aerial Photos. Geodetický a kartografický obzor / Geodetic and Cartographic Review, 2016, 62 (12), 253-257, ISSN 1805-7446.
  • Ortofoto z 50. let 20. století vytvořené v rámci projektu „Národní inventarizace kontaminovaných míst“, CENIA (2009–2012) https://www.cenia.cz/projekty/aktualni-projekty/nikm-2/
  • Letecké měřické snímky, Archiv leteckých snímků ČÚZK https://lms.cuzk.cz/lms/lms_prehl_05.html