Kladensko

Význam jednotlivých charakteristik krajinného rázu

Charakteristika krajinného rázu | Krajina Kladenska

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský 

Charakteristika krajinného rázu

Význam charakteristiky

Rozsáhlé průmyslové areály, opuštěné či částečně opuštěné a částečně využívané k jiným účelům (služby, drobné provozovny), opuštěné tovární haly z konce 19. a z 20. století, opuštěné tovární dvory a manipulační prostory, opuštěné slepé komunikace

zásadní, určující

Průmyslové areály těžkého průmyslu dosud funkční s mohutnými výrobními halami, komíny a chladicími betonovými věžemi, jež dominují v pohledové scenérii (teplárna, průmyslová zóna Kladno – východ)  

zásadní, určující

Haldy hlušiny po těžbě černého uhlí, zarostlé nebo zarůstající lesní nebo křovinatou vegetací

zásadní, určující

Městská obytná zástavba různého stáří a typu

zásadní, určující

Socialistická panelová sídliště na okrajích města Kročehlavy, Rozdělov) 

významná

Zbytky dělnických a hornických kolonií na periferii města, často s jednotlivými opuštěnými a rozpadajícími se domy

významná

Opuštěné plochy porostlé ruderální vegetací bylin a křovin s dominancí invazního zlatobýlu a plaménku

významná

Lesní porosty v zázemí Kladna na východní a západní straně města

zásadní, určující

Rozsáhlé lány polí na Pražské plošině severně a východně od Kladna

významná