Kladensko

Historické změny vegetace

Jaroslav Vojta

Cíle

Cílem bylo zjistit jakému typu využití krajiny koncem 19. století odpovídají současné biotopy zjištěné mapováním NATURA 2000.

Data a metody

Stav krajiny v polovině 19. století zobrazuí data vytvořená vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru. Mapa aktuální vegetace je přejata z mapování NATURA 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3). Obě vektorové vrstvy byly překryty (intersect). Jsou prezentovány generalizované mapy a grafy s vypočtenými podíly historického land use na současných biotopech NATURA 2000.

Výsledky: Travinná vegetace

Bezlesé biotopy mapované v rámci Natura 2000 tvoří zanedbatelnou část plochy zájmového území. Jsou to kontinuální travní porosty na jižních svazích v severní části území. Původně to byly širokolisté teplomilné trávníky dnes zarůstající ovsíkem a jinými expanzivními druhy. Zajímavým stanovištěm z hlediska bezlesí jsou lesem nezarostlé haldy, na kterých nalézáme řadu zajímavých rostlinných druhů a tvoří i habitat pro živočichy. Tyto plochy však nebyly v rámci mapování Natura 2000 hodnoceny, protože je nelze klasifikovat v rámci systému biotopů Natura 2000.Kladensko louky zm

Mapa 1: Travinná vegetace (T1.1, T3.3 a T3.4) podle NATURA 2000 na podkladě historického land use.

 Kladensko louky graf zm

Graf 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci trávníků
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

biotop

pastviny a louky

pole

veřejné plochy

veřejné plochy

zahrady

celková rozloha [m2]

T1.1

18,07%

5,18%

8,28%

0,53%

67,94%

2004,1

T3.3

100,00%

       

4,2

T3.4

96,28%

3,28%

0,44%

   

19952,0

celkem

89,14%

3,45%

1,15%

0,05%

6,20%

21960,3

 

Tabulka 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci bezlesých biotopů.

 

Výsledky: Lesy

Lesy v zájmovém území tvoří většinou silně člověkem ovlivněné porosty s chudým, často ruderalizovaným podrostem s vysokým zastoupením invazních a expanzních druhů. Ve stromovém patře jsou často zastoupeny nepůvodní a stanovištně nevhodné druhy. Proto jsou v Mapování Natura 2000 většinou hodnoceny se sníženou kvalitou i přesto, že se jedná prakticky ve všech případech o historicky kontinuální lesy. Paradoxně poměrně hodnotné porosty najdeme na některých starých výsypkách (již mimo užší zájmové území). Tyto porosty se svým složením blíží dubohabřinám nebo acidofilním doubravám. 

Kladensko lesy zm

 Mapa 2: Lesní vegetace (L3.1, L5.3, L5.4, a L7.1) podle NATURA 2000 na podkladě historického land use.

 

Kladensko lesy graf zm

Graf 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci mezofilních lesů
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

biotop

lesy

pastviny a louky

pole

veřejné plochy

celková rozloha [m2]

L3.1

98,76%

0,46%

0,05%

0,72%

355042,7

L5.3

99,38%

   

0,62%

59148,2

L5.4

100,00%

     

8515,7

L7.1

100,00%

     

3594,6

celkem

98,88%

0,39%

0,04%

0,68%

426301,2

 

Tabulka 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci lesních biotopů.

 

Použitá literatura a zdroje

  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.
  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky - AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.