Kladensko

Současný krajinný rýz postindustriální krajiny Kladenska

Charakteristika krajinného rázu | Krajina Kladenska

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Krajinný ráz modelového území Kladenska, katastrální území Dubí a Hnidousy, je ovlivněn v prvé řadě historickým vývojem těžby uhlí a těžkého průmyslu, hutnictví a železářství v tomto regionu. Obraz městské a příměstské krajiny Kladna na první pohled upoutá množstvím opuštěných továrních hal, typických brownfieldů, zarůstajících dvorů, manipulačních ploch, opuštěných slepých asfaltových a panelových komunikací. Na opuštěných dvorech a nevyužívaných plochách se šíří ruderální vegetace, v níž dominuje invazní zlatobýl obrovský, původem z Kanady.

V současném využití krajiny a krajinném pokryvu v jádrovém území převládá městská sídelní a průmyslová zástavba, která se střídá s prolukami, opuštěnými hospodářskými dvory a typickými postindustriálními plochami s ruderální bylinnou i křovinatou vegetací. V jádrovém území Kladno – Dubí dominují rozsáhlé industriální a postindustriální plochy, opuštěné rozlehlé haly a výrobní objekty. Volné plochy mezi nimi zarůstají ruderální vegetací s invazními druhy rostlin, mezi nimiž je nejhojnější zlatobýl obrovský, původem z Kanady. Velmi hojný je popínavý zdomácnělý plamének plotní (Clematis vitalba).

V blízkém okolí Kladna se nyní rozkládá dost lesních porostů, mnohem více než kdykoliv v minulosti za posledních nejméně 700 let. Lesy na východním okraji Kladna jsou převážně listnaté s poměrně pestrým druhovým složením: dub, habr, lípa, javor, buk, jilm, na okrajích porostů invazní trnovník akát. Místy jsou vysázené jehličnany – borovice, modřín smrk, vesměs usychající ve špatném zdravotním stavu, zatímco listnáče prosperují. Západně od Kladna rostou i smíšené nebo jehličnaté lesy. Na severní straně přiléhají ke Švermovu, Hnidousům, Vinařicím rozsáhlé polní lány na Pražské plošině, která se zvolna sklání k severovýchodu.