Boletice Klet

Současný krajinný ráz montánní a postmontánní krajiny Mostecka

Charakteristika krajinného rázu | Krajina Mostecka

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Primární (přírodní) krajinná struktura krajiny je zcela potlačená a pozměněná. Zůstaly z ní jen největší makrostruktury reliéfu ve formě rozsáhlé sníženiny Mostecké pánve, zarámované prudkým a vysokým zlomovým svahem Krušných hor na západě a vulkanickými elevacemi Českého středohoří na východě. Tyto megaformy reliéfu vytvářejí základní pohledový rámec krajiny a uplatňují se v pohledových scenériích na velké vzdálenosti. V pánvi potom dominuje antropogenní reliéf tvořený rozsáhlými otevřenými jámami povrchových dolů a rozměrech řádově kilometrů a často o více etážích, nízkými elevacemi výsypek většinou s pravidelnými upravenými svahy o konstantním sklonu, tělesy a zářezy dopravních koridorů a kanalizovanými vodními toky bez výjimky v umělém korytě s pravidelným lichoběžníkovým profilem.

V krajinném pokryvu se jako sekundární krajinná struktura nejvíce uplatňují holé, obnažené povrchy dolů bez vegetace (lom ČSA), dále lesní a křovinatá vegetace lesnicky rekultivovaných výsypek (většinou mladé lesní porosty stáří do 30-40 roků), travinobylinná vegetace s náletem dřevin a vysokým podílem ruderálních druhů a významným podílem invazních neofytů. Významným krajinotvorným prvkem se v posledních letech staly vodní plochy antropogenních jezer na místě některých opuštěných povrchových dolů.

Krajinný ráz výrazně utvářejí také liniové struktury silničních i železničních dopravních koridorů a rozlehlé průmyslové areály, v prvé řadě obří areál Petrochemie Unipetrol Záluží u Mostu, dále elektrárna a Podkrušnohorské strojírny Komořany, a také nové sportovní areály na rekultivovaných plochách (autodrom a hipodrom Most). Nedílnou součástí krajinného rázu Mostecka jsou obří velkorypadla, pásové dopravníky, opuštěné těžební a průmyslové areály a objekty. Krajina je protkaná sítí povrchových energovodů a produktovodů.