Boletice Klet

Modely krajiny jádrových území

Markéta Potůčková, Eva Štefanová

Jádrové území tvoří katastry Holešice, Třebušice a Souš, které významně zasáhla povrchová těžba hnědého uhlí. Zcela nový krajinný ráz je výsledkem rekultivací bývalých těžebních ploch a výsypek.

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých leteckých snímků bylo vytvořit náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji od 50. let 20. století do současnosti. Vzhledem k faktu, že výsledky slouží výhradně pro interpretační účely a vizualizaci změn, byla metodika zpracování archivních snímků zjednodušena. Dílčí snímky byly umístěny do souřadnicového systému S-JTSK s využitím zpětného protínání (rovnic kolinearity) a vlícovacích bodů, jejichž souřadnice byly odečteny ze soudobého ortofota a výškového modelu dostupných z webové mapové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Pro účely zobrazení výškové členitosti území byl pak použit výškový vrstevnicový model ZABAGED.

Data a metody

A) Ortofoto z 50. let

Ortofota z roku 1953 byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí Cenia. Pro 3D vizualizaci byla promítnuta na výškový vrstevnicový model ZABAGED. Pro zpracování byl použit software ArcMap a ArcScene.

B) Archivní letecké snímky z 90. let

Letecké měřické snímky zachycující stav území v roce 1992 byly získány z Archivu leteckých měřických snímků ČÚZK. Černobílé snímky velikosti 23 cm x 23 cm byly naskenovány s rozlišením 0,015 mm. S výjimkou konstanty kamery uvedené na rámu snímku nebyly známy prvky vnitřní orientace (tj. poloha hlavního snímkového bodu a zkreslení objektivu) a pro další zpracování byly zanedbány. Vzhledem k interpretačnímu účelu užití byla vzniklá geometrická zkreslení akceptovatelná. Pro získání prvků vnější orientace byly v každém snímku nalezeny alespoň 4 body identifikovatelné jak v archivním snímku, tak v současném ortofotu. Pomocí rovnic kolinearity byly dopočteny souřadnice středu promítání a sklony snímků. Snímky byly dále ortorektifikovány nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Ten byl následně využit i pro 3D vizualizaci krajiny z roku 1992. Pro zpracování byl použit software PCI Geomatica, ArcMap a ArcScene.

B) Současné ortofoto

Současné ortofoto, které bylo získáno z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, je zobrazeno nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Pro zpracování byl využit software firmy ESRI.

Výsledky

Porovnáním 3D modelů z 50. a 90. let 20. a z druhé dekády 21. století lze dokumentovat postup těžební činnosti a zároveň průběh rekultivačních prací. Větší část obce Souš byla zbourána v 60. letech 20. století a v roce 1971 bylo zbývající území připojeno k Mostu. Obec Holešice byla z důvodu postupu těžby uhlí beze zbytku zlikvidována v letech 1978-1979. Třebušice byly zbořeny kvůli těžbě uhlí a při výstavbě ethylenovodu pro Chemické závody Litvínov v letech 1978-1980. Současná krajina je kompletně nově vytvořená. Uplatňuje se lesnická rekultivace (např. rozsáhlá Kopistská výsypka severně od Souše Třebušic), vznik antropogenních jezer v místech bývalých povrchových lomů (jezero Matylda) či specifických rekreačních ploch, jako jsou třeba mostecký autodrom, cyklostezky a dráhy pro in-line bruslení. Nedílnou součástí zdejší nové krajiny jsou také výrazné a husté silniční a železniční dopravní koridory, které krajinu silně fragmentují, dále rozsáhlé průmyslové objekty, obří velkorypadla a pásové dopravníky, opuštěné těžební a průmyslové areály a objekty.

most 1953 zm most 1992 zm
1953 1993

 

most 2019 zm
2018

 

Celkový pohled na katastrální území Holešice, Třebušice a Souš v letech 1953, 1993 a 2018.

Podkladová data © ČÚZK, Ortofoto ČR, 2017 / 2018 © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz.

 

Použitá literatura a zdroje