Boletice Klet

Význam jednotlivých charakteristik krajinného rázu

Charakteristika krajinného rázu | Krajina Mostecka

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Charakteristika krajinného rázu

Význam charakteristiky

Plochý reliéf sníženiny Mostecké pánve, lemované zlomovým svahem Krušných hor a vulkanickými vrchy Českého středohoří

zásadní, určující

Otevřená krajina s antropogenně přemodelovaným reliéfem rozlehlých povrchových dolů a výsypek

zásadní, určující

Široké a přímé linie dopravních koridorů protínajících krajinu

významná

Rozsáhlé plochy povrchových dolů a živých výsypek s holým povrchem bez vegetace

zásadní, určující

Mladé lesní porosty listnatého lesa s vysokým zastoupením břízy na lesnicky rekultivovaných plochách výsypek, svahů a zářezů podél komunikací

zásadní, určující

Travinobylinné porosty raných sukcesních stádií s vysokým podílem ruderálních druhů a invazních neofytů na opuštěných plochách

významná

„Krajina v pohybu“ – řada antropogenních činností velkého plošného rozsahu, které permanentně mění reliéf krajiny, její strukturu a krajinný pokryv

zásadní, určující

Vodní plochy antropogenních jezer v terénních depresích povrchových dolů s ukončenou těžbou

významná

Dlouhé pásové dopravníky, povrchové energovody a produktovody

významná

Rozlehlé průmyslové areály, především petrochemie Unipetrol v Záluží u Mostu

zásadní, určující

Opuštěné průmyslové a těžební areály, objekty a budovy

významná

Autodrom a hipodrom Most a další rekreační areály

významná